กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คำสั่ง ระเบียบ ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

คำสั่ง ระเบียบ ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

คำสั่ง ระเบียบ ประกาศกรม

pdf

ประกาศ เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการสำนักงานสีเขียว (Green Office) (ลว. 26 เม.ย. 2565)

ขนาดไฟล์: 3.18 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 25
วันที่ลงข้อมูล: 29-04-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 29-04-2022
pdf

ประกาศ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ (ลว. 25 มี.ค. 2565)

ขนาดไฟล์: 356.19 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 30
วันที่ลงข้อมูล: 21-04-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 21-04-2022
pdf

ประกาศ เรื่อง การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด (ลว. 22 มี.ค. 2565)

ขนาดไฟล์: 750.54 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 27
วันที่ลงข้อมูล: 21-04-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 21-04-2022
pdf

คำสั่ง ที่ 1/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสำนักงานสีเขียว (Green office) (ลว. 4 มี.ค. 2565)

ขนาดไฟล์: 3.44 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 54
วันที่ลงข้อมูล: 15-03-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 31-03-2022
pdf

ประกาศ เรื่อง นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม (ลว. 17 ก.พ. 2565)

ขนาดไฟล์: 456.70 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 54
วันที่ลงข้อมูล: 15-03-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 31-03-2022
pdf

คำสั่ง ที่ 392/2564 เรื่อง ตั้งกลุ่มงานจริยธรรม (ลว. 29 พ.ย. 2564)

ขนาดไฟล์: 718.34 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 47
วันที่ลงข้อมูล: 15-03-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 31-03-2022
pdf

คำสั่ง ที่ 315/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะบรรณาธิการรายงานประจำปี 2564 (Annual Report 2021) (ลว. 14 ต.ค. 2564)

ขนาดไฟล์: 78.73 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 50
วันที่ลงข้อมูล: 15-03-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 28-04-2022
pdf

ประกาศ เรื่อง การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด (ลว. 4 ต.ค. 2564)

ขนาดไฟล์: 0.96 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 50
วันที่ลงข้อมูล: 15-03-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 31-03-2022
1 2 3