กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานคุณภาพอากาศและเสียง

pdf

ขนาดไฟล์: 275.87 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 239
วันที่ลงข้อมูล: 09-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 09-06-2021
pdf

เรื่อง-วิธีตรวจวัดค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน-2.5-ไมครอน

ขนาดไฟล์: 50.35 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 282
วันที่ลงข้อมูล: 09-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 09-06-2021
pdf

เรื่อง-วิธีการตรวจวัดระดับเสียงอากาศยานในพื้นที่ชุมชน-ลงวันที่-๔-กันยายน-๒๕๕๖

ขนาดไฟล์: 487.31 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 208
วันที่ลงข้อมูล: 09-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 09-06-2021
pdf

เรื่อง-วิธีการตรวจวัดค่าความทึบแสงของฝุ่นละอองด้วยเครื่องวัดความทึบแสง

ขนาดไฟล์: 188.46 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 219
วันที่ลงข้อมูล: 09-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 09-06-2021
pdf

เรื่อง-กําหนดมาตรฐานค่าควันขาวจากท่อไอเสียของรถจักรยานยนต์

ขนาดไฟล์: 159.17 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 228
วันที่ลงข้อมูล: 09-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 09-06-2021

มาตรฐานด้านคุณภาพน้ำ

pdf

เรื่อง-เกณฑ์การออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสีย-และระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน

ขนาดไฟล์: 1.52 MB
จำนวนผู้เข้าชม: 324
วันที่ลงข้อมูล: 09-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 09-06-2021

มาตรฐานเกี่ยวกับคุณภาพดิน

มาตรฐานด้านของเสียและสารอันตราย

pdf

เรื่อง-หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ตั้งสถานที่ฝังกลบกากของเสีย

ขนาดไฟล์: 61.70 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 186
วันที่ลงข้อมูล: 09-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 09-06-2021
pdf

เรื่อง-กำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองนครพนม-จังหวัดนครพนม

ขนาดไฟล์: 74.42 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 158
วันที่ลงข้อมูล: 09-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 09-06-2021
pdf

เรื่อง-กำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองตราด-จังหวัดตราด

ขนาดไฟล์: 80.03 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 166
วันที่ลงข้อมูล: 09-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 09-06-2021
pdf

เรื่อง-กำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครขอนแก่น-จังหวัดขอนแก่น

ขนาดไฟล์: 96.72 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 166
วันที่ลงข้อมูล: 09-06-2021
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 09-06-2021