กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

ratchada-deqp-2

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา
อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รองอสส-วรพล

นายวรพล จันทร์งาม
รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รองอสส-ภาวิณี

นางภาวินี ณ สายบุรี
รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผอ-ศวฝ

นายปัญญา วรเพชรายุทธ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

ผอ-กสพ-2

นายจักรชัย ชุ่มจิตต์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่

ผอ-สสร

นางสาวพรพิมล วราทร
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ผอ-ศสท

นายอุบล มุสิกวัตร
ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม

ลนก-2

นายวัฒน์ ทาบึงกาฬ
เลขานุการกรม

ผอ-กพส

นายวิชาญ สุขสว่าง
ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม

12102021

นางสาวหฤทัย ปภุสสโร
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ผอ-กอส

นางสาวอุมา ศรีสุข
ผู้อำนวยการกองอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผอ-กสป-ผชช

นางจงรักษ์ ฐินะกุล
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รองอสส-วรพล

นายวรพล จันทร์งาม
รองอธิบดี
หัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม

ผอ.ตส.-1

นางณัฐวรรณ ชมอินทร์
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ผอ-กพร

นายอรรจภิษัช พิณตานนท์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

พื้นหลังผู้บริหาร

(ว่าง)
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ผอ-กสป-ผชช

นางจงรักษ์ ฐินะกุล
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมและเผยแพร่

ผชช-สสร

นางวรวรรณ ประชาเกษม
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน