กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

อสส

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล
อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เบอร์ติดต่อ : 02-278-8400 ต่อ 1802
E-mail : somsak.mnre@gmail.com

รองอสส-วรพล

นายวรพล จันทร์งาม
รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เบอร์ติดต่อ : 02-278-8424
E-mail : worapon24@gmail.com

ท่านรองภาวินี

นางภาวินี ณ สายบุรี
รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เบอร์ติดต่อ : 02-278-8423
E-mail : pavinee@deqp.mail.go.th

ผอ-ศวฝ

นายปัญญา วรเพชรายุทธ
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
เบอร์ติดต่อ : 02-577-2384
E-mail : panya41@hotmail.com

ผอ-กสพ-2

นายจักรชัย ชุ่มจิตต์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่
เบอร์ติดต่อ : 02-298-5625
E-mail : kopjakchai@gmail.com

ผอ-กอส

นางสาวอุมา ศรีสุข
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เบอร์ติดต่อ : 02-298-5649
E-mail : usrisuk@hotmail.com

ผอ-ศสท

นายอุบล มุสิกวัตร
ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม
เบอร์ติดต่อ : 02-298-5633
E-mail : ubon@deqp.mail.go.th

ลนก-2

นายวัฒน์ ทาบึงกาฬ
เลขานุการกรม
เบอร์ติดต่อ : 02-278-8400
E-mail : wat2475@gmail.com

ผชช-สสร

นางวรวรรณ ประชาเกษม
ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
เบอร์ติดต่อ : 02-577-7069
E-mail : worrawand@yahoo.com

12102021

นางสาวหฤทัย ปภุสสโร
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์ติดต่อ : 02-298-5644
E-mail : chata8@gmail.com

ผอ-กอส

นางสาวอุมา ศรีสุข
ผู้อำนวยการกองอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เบอร์ติดต่อ : 02-298-5649
E-mail : usrisuk@hotmail.com

ผอ-กสป-ผชช

นางจงรักษ์ ฐินะกุล
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เบอร์ติดต่อ : 02-298-5508
E-mail : chongrak.yes@gmail.com

รองอสส-วรพล

นายวรพล จันทร์งาม
รองอธิบดี
หัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม

เบอร์ติดต่อ : 02-278-8424
E-mail : worapon24@gmail.com

ผอ.ตส.-1

นางณัฐวรรณ ชมอินทร์
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

เบอร์ติดต่อ : 02-278-8400
E-mail : nutthawan@deqp.mail.go.th

ผอ-กพร

นายอรรจภิษัช พิณตานนท์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เบอร์ติดต่อ : 02-298-5736
E-mail : Aujpisuch@deqp.mail.go.th

พื้นหลังผู้บริหาร

(ว่าง)
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

เบอร์ติดต่อ : –
E-mail : –

ผอ-กสป-ผชช

นางจงรักษ์ ฐินะกุล
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมและเผยแพร่

เบอร์ติดต่อ : 02-298-5508
E-mail : chongrak.yes@gmail.com

ผชช-สสร

นางวรวรรณ ประชาเกษม
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

เบอร์ติดต่อ : 02-298-5653
E-mail : worrawand@yahoo.com