ภารกิจและยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน

เป้าประสงค์

ประชาชนมีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรและสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

1. สื่อสารและเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงองค์ความรู้ และสารสนเทศสิ่งแวดล้อม

2. สร้างจิตสำนึก เพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถของประชาชนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

4. ศึกษา วิจัย รวบรวม พัฒนาสารสนเทศ องค์ความรู้และนวัตกรรม ในการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์

1. เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่ดำเนินการจัดทำข้อมูล รวบรวมข้อมูล กระจายข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม

2. ใช้ระบบการสื่อสารสาธารณะ เป็นช่องทางในการดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกับทุกภาคส่วนในสังคมอย่างกว้างขวาง

3.ส่งเสริมอาสาสมัครในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ พร้อมทั้งบุคลากรหลักและผู้นำเครือข่ายเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง Change Agent

4. พัฒนาศักยภาพของพื้นที่ต้นแบบ / ศูนย์เรียนรู้ เพื่อให้เกิดการขยายผลในวงกว้าง

5. ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการและบูรณาการให้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์กรม รวมทั้งต่อยอดให้สอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs และ Thailand 4.0

6. พัฒนาเครื่องมือ / กลไกในเชิงนวัตกรรมใหม่ด้านการมีส่วนร่วม

ค่านิยมหลักขององค์การและประเด็นยุทธศาสตร์

สื่อสารดีมีจิตสาธารณะพร้อมพัฒนาสร้างคุณค่าให้สังคม

ตัวชี้วัด

ทั้งนี้ ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2559 (ตามกรอบเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกำหนดให้ “การบริโภคสีเขียว” (Green Consumption) เป็นประเด็นหลักของแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดผลงานเชิงประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ “ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น” และมีตัวชี้วัด ประกอบด้วย

1. ประชาชนฉลาดซื้อ-ฉลาดใช้ หมายถึง พฤติกรรมการเลือกซื้อเลือกใช้สินค้าและบริการของประชาชนที่ปรับเปลี่ยนไป ได้แก่ ปริมาณการซื้อที่ลดลง บริโภคเท่าที่จำเป็น (ปริมาณ/คุณภาพ/เวลา) ไม่ตกเป็นเหยื่อโฆษณา ยอมจ่ายแพงกับสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2. มีสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Product) เพิ่มขึ้นมากมาย และหลากหลายประเภท

3. มีตลาดสำหรับสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Market) แพร่หลาย และประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการเหล่านี้ได้ง่ายและสะดวกสบายยิ่งขึ้น (ทั้งนี้โดยคำนึงถึง ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย ที่เหมาะสมกับแต่ละประเภท ของสินค้าและบริการ)

4. มีการจัดการของเหลือหลังการอุปโภคบริโภค หมายรวมถึง การลดปริมาณวัสดุเหลือใช้จากการอุปโภค บริโภค รวมทั้งบรรจุภัณฑ์ ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) เป็นต้น

นโยบายและแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

pdf

แผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT CONTINGENCY PLAN)

ขนาดไฟล์: 905.46 KB
จำนวนผู้เข้าชม: 13
วันที่ลงข้อมูล: 05-01-2020
วันที่ปรับปรุงข้อมูล: 05-01-2020