อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา
อธิบดี

โทรศัทพ์ 0-2278-8443
โทรสาร 0-2298-5610

วุฒิทางการศึกษาและสาขาที่ศึกษา 

ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต(วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท ศศ.ม. ศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงานและการรับราชการ

19 มี.ค. 2550 ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปราบปราม กรมป่าไม้
24 ต.ค. 2551 ผู้อำนวยการสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11 ธ.ค. 2552 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5 พ.ย. 2553 ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
9 ก.ย. 2554 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7 ม.ค. 2556 ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้
17 พ.ค. 2556 รองอธิบดี กรมป่าไม้
11 พ.ย. 2557 ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
19 ต.ค. 2558
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม