ผังเว็บไซต์ l เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
 
สถาบันฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม
 
 

การรับเรื่องร้องเรียนของสถาบันพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลสิ่งแวดล้อม
ศุกร์, 13 มิถุนายน 2014
        ประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องเรียน...
 
............................................................................
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การระดมความคิดเห็นในการจัดทำหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมปีงบประมาณ 2558
  สถาบันพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การระดมความคิดเห็นในการจัดทำหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อม... อ่านต่อ >>
     
.................................................
การสัมมนาวิชาการเรื่อง ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในยุคการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 3
     สถาบันพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในยุคการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 3... อ่านต่อ >>
     
.................................................
การสัมมนาวิชาการเรื่อง ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในยุคการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 จังหวัดชุมพร
สถาบันพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในยุคการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2... อ่านต่อ >>
     
.................................................
 
โครงการที่น่าสนใจ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฏาคม 2010 เวลา 23:25 น.

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ 2552-2555

 1. หลักการและเหตุผล
     
กลไกและเงื่อนไขใหม่ทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ส่งผลต่อความรุนแรงและซับซ้อนของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับจุลภาคและมหภาคเป็นอย่างยิ่ง การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมแบบเดิมๆที่มุ่งเน้นการดำเนินการแบบแยกส่วนและเฉพาะหน้าย่อมไม่ประสบผล ดังเช่น ปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก หรือวิกฤตการณ์โลกร้อน ประชาคมโลกจึงแสวงหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกันแบบองค์รวมและการบูรณาการเพื่อมุ่งสู่การป้องกันและแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนมากขึ้น ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับชุมชน ระดับองค์กร ระดับรัฐ จนถึงระดับโลก โดยบริบทและแนวโน้มทางสังคม การเมืองการปกครองของประชาคมโลกและประเทศไทยแล้ว ได้จัดวางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนกลไกต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ดังจะพบได้จาก
     1)
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้ให้การรับรองสิทธิและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนไว้อย่างชัดเจน ดังความปรากฏใน หมวดที่ 5 ส่วนที่ 8 แนวนโยบายด้านที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาตรา 85 (5) โดยมีสาระสำคัญ คือ รัฐจะต้องส่งเสริม บำรุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน และหมวดที่ 14 มาตรา281 และ 290 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ว่า  รัฐจะต้องให้ความอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการแก้ปัญหาของพื้นที่ นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 4 ประการ กล่าวคือ ประการแรก อำนาจหน้าที่ในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพื้นที่ ประการที่สอง การเข้าไปมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่นอกเขตพื้นที่ เฉพาะกรณีที่อาจมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของตน ประการที่สาม การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพื่อริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพื้นที่ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ และประการสุดท้าย การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 
     2)     กฎหมายลำดับรอง ได้แก่ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 และมาตรา 17 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น กำจัดมูลฝอยและน้ำเสีย จัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ รวมทั้งคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้นแต่ด้วยข้อจำกัดในศักยภาพและองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้การขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามกรอบของกฎหมายและความคาดหวังของมหาชน แม้ว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม และภาคีหุ้นส่วนต่างๆ อาทิเช่น สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค สถาบันการศึกษา และองค์กรพัฒนาเอกชน เป็นต้น จะได้เติมเต็มและสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมสร้างแนวคิดและความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในเรื่องการรักษาและฟื้นฟูคุณภาพน้ำ การจัดการมูลฝอยชุมชน และการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่น  แต่ด้วยงบประมาณ วิธีการดำเนินงาน และจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงดังนั้น เพื่อให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการเสริมสร้างสมรรถนะและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องทั่วถึง รวมทั้งเพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เชิงลึก ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่งคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 (2) ข้อ (2.6) การยกระดับขีดความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการกำจัด/บำบัดมลพิษขององค์กรปกครองส่วนทั้งทางวิชาการ บุคลากร และงบประมาณ ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึก และการกระจายอำนาจการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในการร่วมติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวัง และเพื่อเป็นการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเรื่องของการบริหารจัดการ และสร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของภาคี การป้องกัน การลดและควบคุมมลพิษเพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี และการเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีในทุกระดับ และการส่งเสริมการผลิต การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับชุมชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดให้มีโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ต่อเนื่อง 4 ปี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555 ขึ้น

2. วัตถุประสงค์
     2.1 เพื่อเสริมสร้างแนวคิด วิสัยทัศน์ และกระบวนการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกระดับ 
     2.2
 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื้นที่ รวมทั้งการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติงานในฐานะเจ้าพนักงานตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
     
2.3 เพื่อให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสามารถบริหารโครงการด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างครบวงจร  

3. เป้าหมาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องมีความเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับสภาพของพื้นที่ภายใต้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานในฐานะเจ้าพนักงานตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมได้ 

4. พื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย            
     
4.1 พื้นที่ดำเนินการ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 
            
     
4.2 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติ จำนวนไม่น้อยกว่า 25,600 คน ดังนี้
                  
          
4.2.1 กลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการ จำนวน 13,600 คน
      
          
4.2.2 กลุ่มเป้าหมายที่เคยเข้าร่วมโครงการแล้ว แต่เป็นการพัฒนาต่อยอดและเชิงลึก 
จำนวน 12,000 คน 

5. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ            
ระยะเวลาดำเนินการ 
4 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 - 2555
 

6. กิจกรรมการดำเนินงาน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้การฝึกอบรมเป็นการดำเนินการหลักในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีวิธีการดำเนินงาน  2 วิธี ได้แก่
     
6.1    การว่าจ้างที่ปรึกษา
     
6.2     การประสานความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายการดำเนินงานระหว่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และภาคีหุ้นส่วน เช่น หน่วยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน เป็นต้น 
     
โดยทั้ง 2 วิธี จะมีขั้นตอนในการดำเนินงาน ประกอบด้วย 
          
1) การจัดทำขอบเขตการดำเนินงาน(TOR) ในการว่าจ้างที่ปรึกษา สำหรับการว่าจ้างที่ปรึกษา และการจัดทำข้อตกลงร่วมกันสำหรับการประสานความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายและพันธมิตร 
          2 
) การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม โดยมีแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร 2 ประเภท กล่าวคือ
          
- หลักสูตรที่เป็นแนวคิดและความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเน้นในเรื่องการรักษาและฟื้นฟูคุณภาพน้ำ การจัดการมูลฝอยชุมชน และการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่น   
               
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ 
          
- หลักสูตรที่เป็นการต่อยอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นการให้ความรู้เชิงลึกเฉพาะด้าน เพื่อนำไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับสภาพของพื้นที่ อันจะนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน รวมทั้งหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งให้บุคลากรของท้องถิ่นเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม 
             
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพฯ แล้ว 
           
3) การจัดทำเอกสารและสื่อต่างๆ 
         4
) การดำเนินการจัดฝึกอบรม
         5
) การติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ    
        
7.หน่วยงานรับผิดชอบ            
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
     
8.1 สร้างเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
     
8.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องมีความเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับสภาพของพื้นที่ภายใต้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน  

9. ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ
     
9.1 ตัวชี้วัดผลผลิต                        
          
- จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่า 25,600 คน
            
     
9.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
           
- 
ผู้ผ่านการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 มีความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 
 

10. การติดตามและประเมินผล
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภาคีหุ้นส่วน และที่ปรึกษา ดำเนินการติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม ดังนี้
     
10.1 ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมต่อหลักสูตร และการบริหารจัดการ 
     
10.2 ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมก่อน-หลังการฝึกอบรม  
     
10.3 ประเมินและติดตามผลการนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ หลังจากผ่านการฝึกอบรมไปแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือนวิธีการที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ได้แก่ แบบสอบถาม การสังเกต การสัมภาษณ์ เป็นต้น

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 3 จาก 3


       
 
 
                   
   
 

ดินและการใช้ที่ดิน สิ่งแวดล้อมทั่วไป อากาศ เสียง น้ำ พลังงาน แร่ธาตุ สารพิษและขยะมูลฝอย
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
webmaster : 0-2298-5637 หรือ E-mail : info@deqp.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ E-mail : callcenter@deqp.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2550 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

by TRECONWEBSITE