จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
   
     
 
 
 
หลักการโครงการออกแบบและจัดทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กลุ่มส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2012 เวลา 06:16 น.starfruitpillowกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการพัฒนาเกณฑ์การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทการผลิตกระดาษสา สุรากลั่น สิ่งทอขนาดเล็ก เฟอร์นิเจอร์ไม้ และผลิตผักและผลไม้แช่เย็น/แช่แข็ง อีกทั้ง ดำเนินโครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน (ระหว่าง ปี 2548 - 2554) จากโครงการต่างๆ ดังกล่าว ได้มีวัตถุดิบหรือ วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหลายชนิด เช่น กระดาษสา ที่ไม่ใช้สารฟอกขาว และผ้าย้อมสีธรรมชาติ เป็นต้น แม้วัตถุดิบเหล่านี้จะได้รับการพัฒนาด้านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก (G-mark) แต่ยังพบปัญหาด้านการตลาด ไม่สามารถขยายผลหรือขายสู่ตลาดผู้บริโภคได้ และโดยทั่วไปยังคงขายได้ในราคาที่ต่ำทำให้ผู้ประกอบการเสียโอกาสและกำลังใจในการปรับปรุงกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

อีกทั้งโครงการพัฒนาเกณฑ์การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและโครงการการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยังพบว่ามี วัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตมากมาย เช่น เศษกระดาษสา เศษไม้ เศษผ้า และถุงนมที่ดื่มแล้วในโรงเรียน ซึ่งเป็นปัญหาอันดับต้นในการหาวิธีการจัดการกับขยะหรือวัสดุเหลือใช้ รวมทั้งวัสดุเหลือใช้อื่นๆ ในภาคอุตสาหกรรมและขยะชุมชน ในปี 2551 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดให้มีโครงการปฏิบัติการออกแบบและจัดทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากวัสดุเหลือใช้เพื่อส่งเสริมการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมให้กับสถานประกอบการและชุมชนเกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ปัจจุบันภาวะวิกฤติด้านการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย ผลักดันให้ทั่วทุกภูมิภาคของโลกเกิดกระแสการหันกลับมาปกป้องและลดการทำลายสภาพแวดล้อมด้วยการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นโอกาสที่เหมาะสมในการช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่ตลาด โดยนำกลับเข้าสู่กระบวนการออกแบบและผลิตในเชิงอุตสาหกรรมขนาดย่อมนอกจากจะเป็นหนทางหนึ่งในการที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ยังเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่า (Value added) สร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ในเชิงเศรษฐกิจ (Value creation) และเกิดนวัตกรรมด้านการออกแบบ (Design innovation)

ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์และการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า รวมถึงการนำวัตถุดิบที่มีการผลิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (G-mark) มาพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อตลาดผู้บริโภคให้กว้างขวางขึ้น สำหรับประเทศไทยซึ่งผลิตสินค้าส่งออกเป็นจำนวนมาก ปัญหาสภาพแวดล้อมที่เกิดจากการผลิตฯ เป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไข ตราบเท่าที่ยังคงมีการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งมีความสำคัญ และเกิดประโยชน์ในองค์รวม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดนำวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาพัฒนาในระดับอุตสาหกรรมชุมชน

จากเหตุผลความเป็นมาของปัญหาดังกล่าว จึงเป็นที่มาของข้อเสนอ “โครงการออกแบบและจัดทำผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการนำวัสดุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือวัสดุที่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมกลับมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ บรรเทาผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม รวมทั้งสร้างแนวทางส่งเสริมให้สถานประกอบการและชุมชนเกิดการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า อันจะเป็นการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2012 เวลา 06:26 น.
 
 
     
guzel hd sex izle kalitesiyle izle porno izle free sex movies xnxx sex videos xhamster Free Porn Watch