กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดประชุมชี้แจง โครงการเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)สร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน
   
     
 
 
 
อสส.เกษมสันต์ ลงพื้นที่เยี่ยมสถานประกอบการสิ่งทอขนาดเล็กบ้านนาป่าหนาด จังหวัดเลย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 06 มีนาคม 2012 เวลา 06:48 น.

นายเกษมสันต์ จิณณวาโส อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานประกอบการผลิตสิ่งทอขนาดเล็ก ณ บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ตามโครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทการผลิตสิ่งทอขนาดเล็ก พื้นที่จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555  


โดยใน ปี 2554 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทการผลิตสิ่งทอขนาดเล็ก พื้นที่จังหวัดเลย ด้วยสิ่งทอเป็นสินค้าที่มีชื่อและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเลยและในกระบวนการผลิตสิ่งทอมีการใช้ทรัพยากรน้ำ พลังงานในกระบวนการผลิต และเกิดมลพิษด้านน้ำเสียจากกระบวนการผลิตสู่ชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่สถานประกอบการสิ่งทอขนาดเล็กตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพต่อชุมชน ในปี 2554 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาป่าหนาดหมู่ 12 ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินการรับรองการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับดี และได้รับตราสัญลักษณ์การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Production- (G–Mark) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยทางสถานประกอบการได้ให้ความสำคัญในการลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย ใช้สีย้อมที่ไม่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่เป็นอันตราย มีการจัดการน้ำเสียจากการผลิต สามารถเป็นต้นแบบสถานประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และขยายผลให้กับสถานประกอบการรายอื่นได้ต่อไป
 

นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมสินค้ากลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาป่าหนาดหมู่ 12 ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เนื่องในงานกิจกรรมความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น พื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงภาคตะวันเฉียงเหนือตอนบน(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ศาลากลางจังหวัดเลย

นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบตรารับรองการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับดีและตราสัญลักษณ์การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Production- (G–Mark) แก่กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาป่าหนาดหมู่ 12 ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย

ท่านอธิบดีเยี่ยมชมสินค้าชุมชนบ้านป่าหนาด ผ้าปูโต๊ะจากสีย้อมธรรมชาติสินค้าเด่นของกลุ่ม
ขั้นตอนการเข็น การเปียฝ้ายก่อนนำไปย้อมสีและนำมาทอผ้า

ผ้าทอสำเร็จ

สนใจสินค้าสามารถติดต่อ : คุณโสภา  คุ้มคำ กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาป่าหนาดหมู่ 12 ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยโทรศัพท์ 0-8603-6140-4

 

   

ประวัติผ้าทอบ้านนาป่าหนาด

ผ้าฝ้ายทอมือ บ้านนาป่าหนาด (ย้อนตำนาน 'ไทดำ' บ้านนาป่าหนาด –เชียงคาน) มีการผลิตสืบเนื่องมาแต่โบราณโดยในสมัยก่อนชาวบ้านนาป่าหนาด อำเภอเชียงคานได้มีอาชีพทำไร่ฝ้ายเพื่อจำหน่ายเส้นใยฝ้ายให้กับท้องตลาดและได้นำเส้นใยบางส่วนนำมาแปรรูปเพื่อทอเป็นผ้าสำหรับตัดเครื่องนุ่งห่มใช้ในครัวเรือนโดยทอเป็นผ้าพื้นสีดำ สีขาว ตามธรรมชาติสำหรับตัดเย็บเป็นเสื้อและทอเป็นลวดลายต่างสำหรับเป็นผ้าถุงสตรีและเป็นตาหมากรุกสำหรับใช้เป็นผ้าขาวม้าของผู้ชาย ซึ่งผ้าบ้านนาป่าหนาดมีความเป็นเอกลักษณ์ของไทดำมีลวดลายที่เป็นโบราณปัจจุบันชาวบ้านได้ทอผ้าสำหรับการจำหน่ายแพร่หลายเพิ่มขึ้นซึ่งการทอมีการวิวัฒนาการเพิ่มขึ้น ในเรื่องสีสัน ความละเอียดสวยงามสามารถนำไปใช้สอยได้มากยิ่งขึ้น การทอผ้าด้วยมือของชาวบ้านนาป่าหนาด ผ้าที่ทอได้มีความแน่นสวยงามทนทานสีไม่ตก จึงทำให้จำหน่ายได้และได้รับความนิยมแพร่หลาย

ตามที่มีการเล่าขานกันมาว่า ชาวจังหวัดเลย โดยเฉพาะอำเภอเชียงคานมีอาชีพทำไร่ฝ้าย บ้านนาป่าหนาด ก็เป็นบ้านที่มีการทำไร่ฝ้ายเหมือนกับที่อื่น ๆและได้มีการนำเอาดอกฝ้ายมาแปรรูปเป็นเส้นฝ้าย นำมาทอด้วยกี่พื้นเมืองสำหรับใช้สวมใส่ และประโยชน์ใช้สอยอย่างอื่นๆซึ่งการทอผ้าเป็นภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นกับคนในชุมชน มีการถ่ายทอดสู่ชนรุ่นหลังสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่โบราณ หลังฤดูการเก็บเกี่ยวชาวบ้านจะใช้เวลาว่างก่อนที่จะถึงฤดูกาลทำไร่ทำนาต่อไป ทอผ้าบริเวณใต้ถุนบ้านโดยมีผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีความรู้เรื่องการทอผ้า นำมาสอนถ่ายทอดให้กับบุตรสาวของตนเองบ้านใดที่มีลูกสาวที่ยังไม่ได้แต่งงาน ผู้เป็นแม่จะต้องมีการเตรียมผ้าแพร่ต่างๆไว้สำหรับการสมาญาติผู้ใหญ่ฝ่ายสามี เมื่อบุตรสาวมีการแต่งงานชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะทอผ้าเพื่อการนี้เอง ทำให้ไม่ต้องไปซื้อจากบุคคลอื่นทำให้ได้ลดรายจ่ายลง การนำเอาทรัพยากรธรรมชาติ ผสมกับภูมิปัญญาที่มีในท้องถิ่นทำให้เกิดเป็นวัสดุใช้สอยได้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชนนี้มานานแสนนานและยังคงมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาอันมีคุณค่านี้แก่ชนรุ่นหลัง 
 
 
 
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 06 มีนาคม 2012 เวลา 07:33 น.
 
 
     
guzel hd sex izle kalitesiyle izle porno izle free sex movies xnxx sex videos xhamster Free Porn Watch