ผังเว็บไซต์ l เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
 
 

รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย
พุธ, 08 ตุลาคม 2014
รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย...

GreenResearch ฉบับที่ 28
ศุกร์, 05 กันยายน 2014
สามารถดาว์โหลดเป็นไฟล์ PDF ได้ที่นี่ค่ะ...คลิ๊ก

Green Research ฉบับที่ 27
พุธ, 09 กรกฏาคม 2014
สามารถดาว์โหลดเป็นไฟล์ PDF ได้ที่นี่....DOWNLOAD
 
............................................................................
 
Green Research ฉบับที่ 26
สามารถดาว์โหลดแบบ PDF ไฟล์ได้ที่นี่....Downloadトリーバーチ 靴|フェラガモ 靴bulk e cigarette purchase อ่านต่อ >>
     
.................................................
Green Research ฉบับที่ 25
สามารถคลิกอ่านหนังสือได้แบบออนไลน์ที่รูปหนังสือครับ หรือดาว์โหลดอ่านแบบออฟไลน์ได้ที่นี่...Download トリーバーチ 靴|フェラガモ 靴bulk e cigarette purchase อ่านต่อ >>
     
.................................................
ระวัง! อย่าหลงเชื่อ โหลด WhatsApp for PC อาจได้โทรจันร้าย‏
ระวัง! อย่าหลงเชื่อ โหลด WhatsApp for PC อาจได้โทรจันร้าย‏ WhatsApp เป็นแอพพลิเคชั่นที่โด่งดังบนสมาร์ทโฟนอย่าง iOS , Android , BlackBerry และ WindowsPhone... อ่านต่อ >>
     
.................................................
 
ภาวะโลกร้อนกับการแก้ไขปัญหาของประเทศไทย PDF พิมพ์ อีเมล
กลุ่มประสานความร่วมมือนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
เขียนโดย ประภาสสิทธิ์ ศิริโพธิ์   
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2011 เวลา 13:38 น.

ปัญหา ภาวะโลกร้อน องค์การสหประชาชาติ ประมาณการอุณหภูมิโลกจะร้อนขึ้น 2-3 c กทม.ร่วมหารือหลายหน่วยงานหามาตรการป้องกัน ลดการใช้พลังงาน ปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น ภาวะโลกร้อน (Global Warming) เป็นปรากฏการณ์อันเนื่องมาจากการที่โลกไม่สามารถระบายความร้อนออกไปได้ จึงทาให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น

      สาเหตุของภาวะโลกร้อนก็เนื่องมาจากการดาเนินกิจกรรมของมนุษย์ในปัจจุบัน เช่น การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ามันเชื้อเพลิงในการขนส่งและภาคอุตสาหกรรมทาให้เกิด ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) มากเกินสมดุลธรรมชาติ และเป็นตัวสกัดกั้นความร้อนที่จะสะท้อนออกจากผิวโลกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ จากการที่ความร้อนถูกกักเก็บเอาไว้ จึงมีผลให้อุณหภูมิบนผิวโลกเพิ่มสูงขึ้น เป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศหลายพื้นที่ เช่น การเกิดพายุเฮอริเคน คาธารินา (Kartalina) ในมลรัฐหลุยเซียนา หรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในแถบประเทศยุโรป การเกิดน้าท่วมในแผ่นดินใหญ่ เช่น ประเทศจีน น้าท่วมในแถบยุโรปอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน นับเป็นปรากฏการณ์ที่ทั่วโลกกังวลและเกรงกลัวในขณะนี้

      การปล่อยก๊าซดังกล่าวเป็นจานวนมาก จะมีส่วนเร่งให้เกิดภาวะโลกร้อนและทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นพร้อมส่งผลกระทบใน ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเกิดน้าท่วม อุณหภูมิโลกสูงขึ้น การระบาดของเชื้อโรค เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากสภาพความเป็นอยู่ และข่าวสารต่างๆ ในปัจจุบัน ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้ประมาณการเอาไว้ว่าอุณหภูมิของโลกจะสูงขึ้นโดย เฉลี่ย 2-4 c และส่งผลให้ระดับน้าทะเลเพิ่มสูงขึ้น 20-50 ซม. ในอีก 10-50 ปีข้างหน้า ซึ่งจะเห็นได้ว่าภาวะโลกร้อนเป็นอันตรายต่อการดารงชีวิตของมนุษย์เราเป็น อย่างยิ่ง

      จากข้อมูลของสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อ พ.ศ.2546 ซึ่งเป็นข้อมูลที่รวบรวมล่าสุดพบว่า ประเทศไทยมีสถานการณ์การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากแหล่งกาเนิดต่างๆ ของประเทศ ทั้งในภาคพลังงาน ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคของเสีย ภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและป่าไม้ ว่ามีรวมกันถึง 344 ล้านตัน

      สถานการณ์ในปัจจุบัน ประเทศไทยก็ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้เกิดความร่วมมือในการลดภาวะโลกร้อน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อันประกอบไปด้วย กระทรวงพลังงาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมการขนส่งทางบก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล การไฟฟ้านครหลวง กรุงเทพมหานคร สถาบัน สิ่งแวดล้อมไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย องค์กร มูลนิธิ และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ได้มีการประชุมร่วมกันและได้เกิดแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยจัดกิจกรรม ได้แก่
      - การลดและควบคุมการใช้พลังงาน โดยการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้ามาใช้หลอดตะเกียบแทนหลอดไส้
      - การใช้รถยนต์ยานพาหนะ โดยให้ดับเครื่องยนต์ระหว่างรอเติมน้ามัน
      - การลดปริมาณขยะโดยใช้หลัก 3R คือ Reuse Reduce Recycle หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่รีไซเคิลไม่ได้
      - สร้างนิสัยในชีวิตประจาวันที่เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า การบริโภคอาหาร
      - อื่นๆ เช่น การส่งเสริมการปลูกต้นไม้ การเดินแทนการใช้รถยนต์ เป็นต้น

      จากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว ได้นาไปสู่ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือลดปัญหาภาวะโลกร้อน อันมีสาระสาคัญในการที่จะลดการใช้พลังงานและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูง สุดในทุกกิจกรรมทั้งในภาคการผลิตและการบริโภค ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของเยาวชน ชุมชน สถานประกอบการ ตลอดจนหน่วยงานของรัฐ และปัจเจกบุคคลให้มีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมทั้งให้การสนับสนุนและส่งเสริมวิถีชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมทากิจกรรมที่จะทาให้เกิดการดูดซับก๊าซเรือนกระจก ด้วยการปลูกและดูแลต้นไม้ยืนต้น และส่งเสริมให้มีกิจกรรมการลดและป้องกันภาวะโลกร้อนอย่างกว้างขวาง ต่อเนื่องและยั่งยืน ด้วยการเผยแพร่ข้อมูล และให้ความรู้สู่การปฏิบัติในทุกโอกาส รวมถึงได้มีการจัดกิจกรรมความร่วมมือในการลดภาวะโลกร้อน

      ในด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองหลวงใหญ่ ได้เข้าร่วม ประชุมสุดยอดผู้นาด้านสภาพอากาศ (C40 Large Cities Climate Summit) ณ กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้ข้อสรุปจากการประชุมว่า ภาวะโลกร้อนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไข โดยเฉพาะเมืองใหญ่ที่มีส่วนปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณสูงจะต้องมี แผนในการปฏิบัติการแก้ไขที่ชัดเจน และดาเนินการอย่างจริงจัง นอกจากนี้ธนาคารโลก (World Bank) ยังจะให้การสนับสนุนกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยส่งคณะทางานเข้ามาสนับสนุน ในการจัดระบบขนส่งมวลชน การวางผังเมือง และการใช้ประโยชน์สิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ และลดปัญหาภาวะโลกร้อน การจัดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยลดปัญหามลภาวะด้านต่างๆ โดยการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก รวมถึงปัญหาผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกร้อน เช่น การกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน ปัญหาน้าทะเลหนุน การซื้อขายคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Finance) เพื่อสนับสนุนโครงการช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรุงเทพมหานคร

      จากการประชุม กรุงเทพมหานครได้กาหนดร่างแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2550- 2555) โดยตั้งเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 15% ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ในการดาเนินการ 5 ด้าน คือ การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน การส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก การปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในอาคาร การจัดการขยะและน้าเสีย และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

      แนวทางการแก้ไขปัญหา ปฏิญญาความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ และแผนการดาเนินการที่มีขึ้นนับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการที่ทุกฝ่ายต่าง หันมาให้ความสาคัญกับปัญหา และร่วมแก้ไขก่อนที่ภาวะโลกร้อนจะส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตของประชาชน และระบบเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นในอนาคต แต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะประสบความสาเร็จได้เพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับประชาชนทุกคนที่จะต้องตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งต่อ ตนเองและสังคมส่วนรวม ในการให้ความร่วมมือด้วย

      พวกเราทุกคนจาเป็นที่จะต้องให้ความสาคัญกับปรากฏการณ์ ภาวะโลกร้อน อย่างจริงจัง มิฉะนั้นวันหนึ่งอาจมีผลกระทบมาถึงคนรุ่นลูกรุ่นหลาน จึงจาเป็นที่จะต้องให้ความเป็นห่วงและทาความเข้าใจอย่างจริงจัง

โดย ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์
แหล่งที่มา : http://endless-life.exteen.com/20071227/entry

เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารคอมพิวเตอร์และเครื่อข่าย

 

       
 
 
                   
   
 

ดินและการใช้ที่ดิน สิ่งแวดล้อมทั่วไป อากาศ เสียง น้ำ พลังงาน แร่ธาตุ สารพิษและขยะมูลฝอย
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
webmaster : 0-2298-5637 หรือ E-mail : info@deqp.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ E-mail : callcenter@deqp.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2550 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

by TRECONWEBSITE
guzel hd sex izle kalitesiyle izle porno izle free sex movies xnxx sex videos xhamster Free Porn Watch