ผังเว็บไซต์ l เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
 
 

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (IT Support)
พุธ, 17 กันยายน 2014
ตำแหน่ง :           เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 1...

GreenResearch ฉบับที่ 28
ศุกร์, 05 กันยายน 2014
สามารถดาว์โหลดเป็นไฟล์ PDF ได้ที่นี่ค่ะ...คลิ๊ก

Green Research ฉบับที่ 27
พุธ, 09 กรกฏาคม 2014
สามารถดาว์โหลดเป็นไฟล์ PDF ได้ที่นี่....DOWNLOAD
 
............................................................................
 
Green Research ฉบับที่ 26
สามารถดาว์โหลดแบบ PDF ไฟล์ได้ที่นี่....Downloadトリーバーチ 靴|フェラガモ 靴bulk e cigarette purchase อ่านต่อ >>
     
.................................................
Green Research ฉบับที่ 25
สามารถคลิกอ่านหนังสือได้แบบออนไลน์ที่รูปหนังสือครับ หรือดาว์โหลดอ่านแบบออฟไลน์ได้ที่นี่...Download トリーバーチ 靴|フェラガモ 靴bulk e cigarette purchase อ่านต่อ >>
     
.................................................
ระวัง! อย่าหลงเชื่อ โหลด WhatsApp for PC อาจได้โทรจันร้าย‏
ระวัง! อย่าหลงเชื่อ โหลด WhatsApp for PC อาจได้โทรจันร้าย‏ WhatsApp เป็นแอพพลิเคชั่นที่โด่งดังบนสมาร์ทโฟนอย่าง iOS , Android , BlackBerry และ WindowsPhone... อ่านต่อ >>
     
.................................................
 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ PDF พิมพ์ อีเมล
ข่าวสาร
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 17:19 น.

ขอเชิญสมาชิกเครือข่ายนักวิจัยสิ่งแวดล้อมทุกท่าน เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครือข่ายนักวิจัยสิ่งแวดล้อมกับการบูรณาการงานวิจัยในระหว่างวันที่ 18-19 มี.ค. 53...

 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง เครือข่ายนักวิจัยสิ่งแวดล้อมกับการบูรณาการงานวิจัย
ระหว่างวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2553
ณ เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท (
The Greenery Resort) จังหวัดนครราชสีมา

****************************************************

หลักการและเหตุผล

          ตาม ที่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ได้จัดตั้งเครือข่ายนักวิจัยสิ่งแวดล้อม ขึ้น เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัยทางวิชาการของหน่วยงานและภาคีที่ เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ และชุมชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลงานวิจัยที่ทันสมัย และทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ ที่สามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกลไกที่สำคัญที่ช่วยในการพัฒนาการขับเคลื่อนการทำงานของเครือข่ายให้ ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง คือ การมีส่วนร่วม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการพัฒนา และเปลี่ยนแปลงในการศึกษาวิจัยทางวิชาการอย่างเป็นระบบ

          ศูนย์ วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง เครือข่ายนักวิจัยสิ่งแวดล้อมกับการบูรณาการงานวิจัย ขึ้น เพื่อใช้เป็นเวทีในการระดมความคิดและพัฒนาโครงการวิจัยแบบบูรณาการภายใต้ เครือข่ายนักวิจัยสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโครงการวิจัย ประเด็นและปัญหาสิ่งแวดล้อมของสมาชิกเครือข่ายฯ เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการศึกษาวิจัย อันจะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ และการประสานความร่วมมือ เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของสมาชิกเครือข่ายนักวิจัยสิ่งแวดล้อมต่อไปใน อนาคต

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายนักวิจัยสิ่งแวดล้อม ในการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี โดยการจัดทำโครงการวิจัยแบบบูรณาการภายใต้เครือข่ายนักวิจัยสิ่งแวดล้อม

2. เพื่อส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของสมาชิกเครือข่ายนักวิจัยสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การประสานจัดทำโครงการวิจัยร่วมกันในอนาคต

กลุ่มเป้าหมาย

สมาชิกเครือข่ายนักวิจัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 150 คน

ขั้นตอนการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

1. กำหนดแนวทางการพัฒนาโครงการวิจัยแบบบูรณาการภายใต้เครือข่ายนักวิจัยสิ่งแวด ล้อม โดยมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายนักวิจัยสิ่งแวด ล้อม ในการกำหนดแนวทาง การพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกัน

2. แบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโครงการวิจัยหรือประเด็นปัญหาสิ่งแวด ล้อมที่เป็นประเด็นการศึกษาวิจัยที่สมาชิกเครือข่ายสนใจโดยแบ่งออกเป็นกลุ่ม ต่าง ๆ ดังนี้

- กลุ่มที่ 1 ด้านการจัดการของเสีย/ขยะมูลฝอย
- กลุ่มที่ 2 ด้านน้ำและน้ำเสีย
- กลุ่มที่ 3 ด้านอากาศ/การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- กลุ่มที่ 4 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. แบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการวิจัยแบบบูรณาการภายใต้ เครือข่ายนักวิจัยสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

- กลุ่มที่ 1 ด้านการจัดการของเสีย/ขยะมูลฝอย
- กลุ่มที่ 2 ด้านน้ำและน้ำเสีย
- กลุ่มที่ 3 ด้านอากาศ/การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- กลุ่มที่ 4 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. นำเสนอผลการประชุมระดมความคิดเห็นจากกลุ่มย่อยทั้ง 4 กลุ่ม ในเวทีกลาง โดยผู้แทนกลุ่ม พร้อมทั้งอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายนักวิจัยสิ่งแวดล้อม

5. สรุปผลการพัฒนาโครงการวิจัยแบบบูรณาการภายใต้เครือข่ายนักวิจัยสิ่งแวดล้อม และแนวทางศึกษาวิจัยร่วมกันของสมาชิกเครือข่ายนักวิจัยสิ่งแวดล้อม

วัน เวลา สถานที่จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ระหว่างวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2553 ณ เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา

ผู้รับผิดชอบการจัดสัมมนา

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

1. เกิดกระบวนการเรียนรู้ ในการศึกษาวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม และแนวคิดในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของสมาชิกเครือข่ายนักวิจัยสิ่งแวดล้อม

2. สร้างการมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนในการจัดทำโครงการวิจัยแบบบูรณาการภายใต้เครือข่ายนักวิจัยสิ่งแวดล้อม

Comments (0)Add Comment

Write comment

busy
 

       
 
 
                   
   
 

ดินและการใช้ที่ดิน สิ่งแวดล้อมทั่วไป อากาศ เสียง น้ำ พลังงาน แร่ธาตุ สารพิษและขยะมูลฝอย
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
webmaster : 0-2298-5637 หรือ E-mail : info@deqp.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ E-mail : callcenter@deqp.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2550 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

by TRECONWEBSITE
guzel hd sex izle kalitesiyle izle porno izle free sex movies xnxx sex videos xhamster Free Porn Watch