ผังเว็บไซต์ l เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
 
 

รับสมัครเจ้าหน้าที่นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ด่วนๆ
พุธ, 08 ตุลาคม 2014
รับสมัครนักวิชาการสิ่งแวดล้อม...

GreenResearch ฉบับที่ 28
ศุกร์, 05 กันยายน 2014
สามารถดาว์โหลดเป็นไฟล์ PDF ได้ที่นี่ค่ะ...คลิ๊ก

Green Research ฉบับที่ 27
พุธ, 09 กรกฏาคม 2014
สามารถดาว์โหลดเป็นไฟล์ PDF ได้ที่นี่....DOWNLOAD
 
............................................................................
 
Green Research ฉบับที่ 26
สามารถดาว์โหลดแบบ PDF ไฟล์ได้ที่นี่....Downloadトリーバーチ 靴|フェラガモ 靴bulk e cigarette purchase อ่านต่อ >>
     
.................................................
Green Research ฉบับที่ 25
สามารถคลิกอ่านหนังสือได้แบบออนไลน์ที่รูปหนังสือครับ หรือดาว์โหลดอ่านแบบออฟไลน์ได้ที่นี่...Download トリーバーチ 靴|フェラガモ 靴bulk e cigarette purchase อ่านต่อ >>
     
.................................................
ระวัง! อย่าหลงเชื่อ โหลด WhatsApp for PC อาจได้โทรจันร้าย‏
ระวัง! อย่าหลงเชื่อ โหลด WhatsApp for PC อาจได้โทรจันร้าย‏ WhatsApp เป็นแอพพลิเคชั่นที่โด่งดังบนสมาร์ทโฟนอย่าง iOS , Android , BlackBerry และ WindowsPhone... อ่านต่อ >>
     
.................................................
 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ PDF พิมพ์ อีเมล
ข่าวสาร
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 17:19 น.

ขอเชิญสมาชิกเครือข่ายนักวิจัยสิ่งแวดล้อมทุกท่าน เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครือข่ายนักวิจัยสิ่งแวดล้อมกับการบูรณาการงานวิจัยในระหว่างวันที่ 18-19 มี.ค. 53...

 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง เครือข่ายนักวิจัยสิ่งแวดล้อมกับการบูรณาการงานวิจัย
ระหว่างวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2553
ณ เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท (
The Greenery Resort) จังหวัดนครราชสีมา

****************************************************

หลักการและเหตุผล

          ตาม ที่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ได้จัดตั้งเครือข่ายนักวิจัยสิ่งแวดล้อม ขึ้น เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัยทางวิชาการของหน่วยงานและภาคีที่ เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ และชุมชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลงานวิจัยที่ทันสมัย และทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ ที่สามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกลไกที่สำคัญที่ช่วยในการพัฒนาการขับเคลื่อนการทำงานของเครือข่ายให้ ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง คือ การมีส่วนร่วม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการพัฒนา และเปลี่ยนแปลงในการศึกษาวิจัยทางวิชาการอย่างเป็นระบบ

          ศูนย์ วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง เครือข่ายนักวิจัยสิ่งแวดล้อมกับการบูรณาการงานวิจัย ขึ้น เพื่อใช้เป็นเวทีในการระดมความคิดและพัฒนาโครงการวิจัยแบบบูรณาการภายใต้ เครือข่ายนักวิจัยสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโครงการวิจัย ประเด็นและปัญหาสิ่งแวดล้อมของสมาชิกเครือข่ายฯ เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการศึกษาวิจัย อันจะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ และการประสานความร่วมมือ เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของสมาชิกเครือข่ายนักวิจัยสิ่งแวดล้อมต่อไปใน อนาคต

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายนักวิจัยสิ่งแวดล้อม ในการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี โดยการจัดทำโครงการวิจัยแบบบูรณาการภายใต้เครือข่ายนักวิจัยสิ่งแวดล้อม

2. เพื่อส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของสมาชิกเครือข่ายนักวิจัยสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การประสานจัดทำโครงการวิจัยร่วมกันในอนาคต

กลุ่มเป้าหมาย

สมาชิกเครือข่ายนักวิจัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 150 คน

ขั้นตอนการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

1. กำหนดแนวทางการพัฒนาโครงการวิจัยแบบบูรณาการภายใต้เครือข่ายนักวิจัยสิ่งแวด ล้อม โดยมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายนักวิจัยสิ่งแวด ล้อม ในการกำหนดแนวทาง การพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกัน

2. แบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโครงการวิจัยหรือประเด็นปัญหาสิ่งแวด ล้อมที่เป็นประเด็นการศึกษาวิจัยที่สมาชิกเครือข่ายสนใจโดยแบ่งออกเป็นกลุ่ม ต่าง ๆ ดังนี้

- กลุ่มที่ 1 ด้านการจัดการของเสีย/ขยะมูลฝอย
- กลุ่มที่ 2 ด้านน้ำและน้ำเสีย
- กลุ่มที่ 3 ด้านอากาศ/การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- กลุ่มที่ 4 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. แบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการวิจัยแบบบูรณาการภายใต้ เครือข่ายนักวิจัยสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

- กลุ่มที่ 1 ด้านการจัดการของเสีย/ขยะมูลฝอย
- กลุ่มที่ 2 ด้านน้ำและน้ำเสีย
- กลุ่มที่ 3 ด้านอากาศ/การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- กลุ่มที่ 4 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. นำเสนอผลการประชุมระดมความคิดเห็นจากกลุ่มย่อยทั้ง 4 กลุ่ม ในเวทีกลาง โดยผู้แทนกลุ่ม พร้อมทั้งอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายนักวิจัยสิ่งแวดล้อม

5. สรุปผลการพัฒนาโครงการวิจัยแบบบูรณาการภายใต้เครือข่ายนักวิจัยสิ่งแวดล้อม และแนวทางศึกษาวิจัยร่วมกันของสมาชิกเครือข่ายนักวิจัยสิ่งแวดล้อม

วัน เวลา สถานที่จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ระหว่างวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2553 ณ เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา

ผู้รับผิดชอบการจัดสัมมนา

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

1. เกิดกระบวนการเรียนรู้ ในการศึกษาวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม และแนวคิดในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของสมาชิกเครือข่ายนักวิจัยสิ่งแวดล้อม

2. สร้างการมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนในการจัดทำโครงการวิจัยแบบบูรณาการภายใต้เครือข่ายนักวิจัยสิ่งแวดล้อม

Comments (0)Add Comment

Write comment

busy
 

       
 
 
                   
   
 

ดินและการใช้ที่ดิน สิ่งแวดล้อมทั่วไป อากาศ เสียง น้ำ พลังงาน แร่ธาตุ สารพิษและขยะมูลฝอย
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
webmaster : 0-2298-5637 หรือ E-mail : info@deqp.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ E-mail : callcenter@deqp.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2550 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

by TRECONWEBSITE
guzel hd sex izle kalitesiyle izle porno izle free sex movies xnxx sex videos xhamster Free Porn Watch