สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับสู่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ตั้งอยู่บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมดประมาณ 4,000 ไร่ เป็นไป ตามพระราชประสงค์ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทําการฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน ทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการอบรมเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัย นํามาพัฒนาด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา รวมถึงยังเป็นกําลังสําคัญในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมพร้อมๆ ไปกับการรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์

   ศูนย์การศึกษาการพัฒนา อ่าวคุ้งกระเบนฯ
   โทรศัพท์ : 0 3943 3216 - 8
   โทรสาร : 0 3943 3209
   อีเมล : kkbrdsc@hotmail.com , kkbrdsc@gmail.com
   เว็บไซต์ : www.fisheries.go.th/cf-kung_krabaen/