สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับสู่ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ

โครงการนี้เป็นบทพิสูจน์บัญชาการทรงงาน ของสมเด็จพระศรี - นครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมุ่งมั่นช่วยเหลือราษฎรให้หลุดพ้นจากวงจรแห่งความเจ็บป่วย ความยากจนและความไม่รู้ อันเป็นต้นเหตุที่แท้จริงของการตัดไม้ทำลายป่า การปลูกฝิ่น การค้าและการเสพยาเสพติด การค้ามนุษย์ ตลอดจนปัญหาและความรุนแรงทางสังคม โดยมุ่งเน้นการสร้างโอกาสและให้ทางเลือกในการดำรงชีวิตที่เหมาะสม และยั่งยืน

   สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง
   (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

   โทรศัพท์ : 0 5376 7015 - 7
   โทรสาร : 0 5376 7077
   อีเมล : tourism@doitung.org
   เว็บไซต์ : www.doitung.org