หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานเครือข่าย ทสม. >> ข้อมูลจำนวน ทสม. >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,958 จำนวนอาสาสมัครแต่ละกรมที่เป็น ทสม.

ข้อมูลจำนวน ทสม. - จำนวนอาสาสมัครแต่ละกรมที่เป็น ทสม.

แหล่งที่มา ทสม. ปีที่สมัคร ทสม. จำนวน ทสม.
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 3103 167
3102 63
3062 1
2652 1
2562 14,852
2561 21,043
2560 22,375
2559 25,765
2558 15,125
2557 1,797
ก่อนปี 2557 (2556) 629
ก่อนปี 2557 (2555) 4
ก่อนปี 2557 (2554) 2
ก่อนปี 2557 (2553) 6
ก่อนปี 2557 (2516) 360
ก่อนปี 2557 115,673
รวม 217,863
เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) 2560 224
2559 142
2558 67
2557 1
ก่อนปี 2557 1
รวม 435
เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีภัยพิบัติ (ทธ.) 2560 105
2559 609
2558 368
2557 1
ก่อนปี 2557 (2556) 9
ก่อนปี 2557 79
รวม 1,171
เครือข่ายและกลุ่มผู้ใช้น้ำ (ทน.) 2560 344
2559 2,268
2558 171
2557 1
ก่อนปี 2557 350
รวม 3,134
กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำบาดาลในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (ทบ.) 2560 2
2559 137
2558 46
ก่อนปี 2557 4
รวม 189
เครือข่ายป่าไม้(เครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ,เครือข่ายป่าชุมชน, เครือข่ายไฟป่า) 2560 192
2559 569
2558 162
2557 1
ก่อนปี 2557 39
รวม 963
เครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป./อส.) 2560 609
2559 3,185
2558 160
2557 5
ก่อนปี 2557 (2556) 6
ก่อนปี 2557 192
รวม 4,157
จำนวน ทสม. จากทุกเครือข่าย 227,912