ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายการข่าว ๆ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/rss-feed/ สส. จัดฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับบุคลากร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232711 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232711 Mon, 16 Jul 2018 11:00:07 GMT สส. จัดฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับบุคลากร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับบุคลากร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมอารีสัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสามารถนำข้อบังคับทางกฎห... ]]>
สส. จัดพิธีมอบรางวัลการสร้างแรงจูงใจให้แก่ชุมชุมและโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 ของการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปี 2561 (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232710 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232710 Fri, 13 Jul 2018 15:02:13 GMT สส. จัดพิธีมอบรางวัลการสร้างแรงจูงใจให้แก่ชุมชุมและโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 ของการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปี 2561
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการสร้างจิตสำนึก ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ จึงสนับสนุนให้มีการจัดการขยะที่ต้นทาง โดยส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยออกจากแหล่งกำเนิด สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการลดคัดแยกและนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ เพื่อเสริมสร้างสังคมรีไซเคิลซึ... ]]>
ตารางราคากลางจ้างประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง - การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232709 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232709 Fri, 13 Jul 2018 10:07:32 GMT สส. นำเจ้าหน้าที่เข้าวัด ร่วมกับกรมการศาสนา (ข่าวภายใน) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232708 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232708 Fri, 13 Jul 2018 09:57:42 GMT
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;กรมการศาสนา ได้เชิญกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรม เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ และเชิญชวนพุทธศาสนิกชน เข้าวัดทำบุญ ฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนา ในวันธรรมสวนะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561&nbsp; ณ วัดแก้วฟ้าจุฬามณี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมี นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระครูศุภกิจจานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้าจุฬามณี เป็นประธานสงฆ์ และ พระครูสุทธิกิจวิธาน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้าจุฬามณี เป็นองค์แสด... ]]>
ประกาศร่าง TOR จ้างประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกวควัน พิจารณา ตั้งแต่วันที่ 12 - 17 กรกฏาคา 2561 โทร.022788400 ต่อ 1708 e-mail: deqpcenter@deqp.mail.go.th (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศร่าง TOR) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232706 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232706 Thu, 12 Jul 2018 16:46:18 GMT ประกาศโครงการมหิงสาสายสืบ เรื่อง รายชื่อโครงการมหิงสาสายสืบที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการ รอบ 1 ประจำปี 2561 (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232704 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232704 Thu, 12 Jul 2018 16:33:46 GMT
]]>
ทส. จัดการประชุมตัดสินการประกวด "โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" ประเภทบทเพลง (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232692 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232692 Wed, 11 Jul 2018 12:00:44 GMT ทส. จัดการประชุมตัดสินการประกวด "โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" ประเภทบทเพลง
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมตัดสินการประกวด "โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" ภายใต้หัวข้อ "พลังคนรุ่นใหม่ สวมหัวใจไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ประเภทบทเพลง เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานของผู้ส่งเข้าประกวด ในครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 4 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมี นายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ... ]]>
ทส. จัดประชุมเร่งรัดและแก้ไขปัญหาอุปสรรค การดำเนินโครงการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232684 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232684 Mon, 09 Jul 2018 19:44:03 GMT ทส. จัดประชุมเร่งรัดและแก้ไขปัญหาอุปสรรค การดำเนินโครงการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเร่งรัดและแก้ไขปัญหาอุปสรรค การดำเนินโครงการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เพื่อมอบนโยบายและ พิจารณาพื้นที่เป้าหมายและกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้ รวมถึงเร่งรัดการดำเนินงานจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแ... ]]>
ทส.จัดประชุมมอบแนวทางการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในตลาดสด และงดการใช้โฟมบรรจุอาหาร (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232683 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232683 Mon, 09 Jul 2018 19:41:17 GMT ทส.จัดประชุมมอบแนวทางการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในตลาดสด และงดการใช้โฟมบรรจุอาหาร
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; สืบเนื่องจาก นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งบริษัท ห้างร้าน หรือสถานประกอบการต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการลดการใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นจากพลาสติก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการ &ldquo;ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม&rdquo; เพื่อบูรณาการความร... ]]>
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดจำนวน 2 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232681 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232681 Mon, 09 Jul 2018 09:38:11 GMT ปธส.๖ จัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “หลีเป๊ะกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232680 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232680 Mon, 09 Jul 2018 04:56:42 GMT ปธส.๖ จัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “หลีเป๊ะกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; โครงหารอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๖ (ปธส.๖) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง &ldquo;หลีเป๊ะกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน&rdquo; ในวันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเกาะหลีเป๊ะ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่อาศัยอยู่บนเกาะหลีเป๊ะ ได้ร่วมกันเสนอแนะแนวทางและคว... ]]>
ประกาศรายชื่อโครงการมหิงสาสายสืบที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการ (รอบ1) ประจำปี 2561 (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232679 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232679 Fri, 06 Jul 2018 11:21:03 GMT ประกาศรายชื่อโครงการมหิงสาสายสืบที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการ (รอบ1) ประจำปี 2561
<strong>รายชื่อโครงการมหิงสาสายสืบที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการ (รอบ 1) ประจำปี 61</strong><br /><strong>ระยะเวลา 3 เดือน&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; จำนวน 75 โครงการ</strong><br /><strong>ระยะเวลา 6 เดือน&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; จำนวน&nbsp; &nbsp;7 โครงการ</strong><br /><br /><strong>พี่เลี้ยงใหม่ฝึกอบรม&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; จำนวน 10 โครงการ</strong><br /><strong>พี่เลี้ยงคู่ขนาน&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;จำนวน 7 โครงการ</strong> ]]>
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าร่วมงานในโครงการ Thailand Adaptation Information Platform (T-PLAT) 2 ตำแหน่ง1 เจ้าหน้าที่โครงการ (Operational Staff) วุฒิปริญญาโท 1 ตำแหน่ง 2. ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (Management Staff) วุฒิปริญญาโทขึ้นไป 1 ตำแหน่ง (ข่าวสมัครงาน) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232678 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232678 Wed, 04 Jul 2018 09:09:47 GMT รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2561 ปีงบประมาณ 2561 (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232677 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232677 Wed, 04 Jul 2018 08:48:21 GMT สส. นำเจ้าหน้าที่เข้าวัด ร่วมกับกรมการศาสนา (ข่าวภายใน) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232676 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232676 Mon, 02 Jul 2018 18:37:34 GMT
<script>// <![CDATA[ window._cstart=+new Date(); // ]]></script> <script>// <![CDATA[ function envFlush(a){function b(b){for(var c in a)b[c]=a[c]}window.requireLazy?window.requireLazy(["Env"],b):(window.Env=window.Env||{},b(window.Env))}envFlush({"ajaxpipe_token":"AXjzfLTAYIBPTnao","timeslice_heartbeat_config":{"pollIntervalMs":33,"idleGapThresholdMs":60,"ignoredTimesliceNames":{"requestAnimationFrame":true,"Event listenHandler mousemove":true,"Event listenHandler mouseover":true,"Event list... ]]>
ทส.จัดการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2561 (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232675 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232675 Mon, 02 Jul 2018 15:48:12 GMT ทส.จัดการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2561
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ของกระทรวงฯ ส่งเสริมสร้างความเข้าใจและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรที่ดีของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรัฐบาล ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสมชัย&nbsp; มาเสถียร) เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และได้ม... ]]>
ประกาศผู้ชยะการเสนอราคาจ้างพัฒนาพื้นที่เรียนรู้เครื่องข่ายองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232673 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232673 Thu, 28 Jun 2018 16:19:40 GMT ประกาศแผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างประประชาสัมพัีนธ์สร้างการรับรู้เพื่อสร้างจิตสำนีกและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่งและลดหมอกควัน (ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศประกวดราคา / สอบราคา) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232672 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232672 Thu, 28 Jun 2018 16:17:00 GMT สส. ร่วมมอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม วิ่งปันรักษ์ให้โลก Run For Nature 2018 ให้แก่ มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232671 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232671 Thu, 28 Jun 2018 11:52:56 GMT สส. ร่วมมอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม  วิ่งปันรักษ์ให้โลก Run For Nature 2018  ให้แก่ มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า
จากการที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรม วิ่งปันรักษ์ให้โลก Run For Nature 2018 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา&nbsp; เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการออกกำลังกาย พร้อมไปกับการจัดกระบวนการวิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งลดการเกิดขยะ ตามประเด็นการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2561 มีเป้าหมายในการสร้างโมเดลของกระบวนการวิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายได้มอบให้แก่โรงพยาบาลพระนคร... ]]>
One page กพร.สส. No.5 (28 มิ.ย. 61) (ข่าวประชาสัมพันธ์) http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232668 http://www.deqp.go.th/service-portal/news-system/news-detail/?id=232668 Wed, 27 Jun 2018 15:14:50 GMT
<h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #0000ff;">**One page กพร.สส. No.5 (28 มิ.ย. 61)**<br /><br /></span></strong></h2> ]]>