หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 852,948 สส.จัดอบรมหลักสูตร พลิกวิกฤติทรัพยากรด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน

สส.จัดอบรมหลักสูตร พลิกวิกฤติทรัพยากรด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 19/11/2562 14:41 น. จำนวนผู้เข้าชม 95 PRINT

สส.จัดอบรมหลักสูตร พลิกวิกฤติทรัพยากรด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน

             กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมหลักสูตร พลิกวิกฤติทรัพยากรด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน ขึ้น ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างแนวคิดและแนวทางใหม่ๆในการจัดการทรัพยากรหมุนเวียน ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งพหุภาคี และภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและเครือข่ายการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรหมุนเวียน รวมถึงเพื่อผลักดัน กระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พหุภาคี และภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการวิเคราะห์ การใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรหมุนเวียน โดยมี นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษาบริษัทเอกชนที่ปฏิบัตงานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม และ อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำหมู่บ้าน (ทสม.) จำนวน 200 คน

pic1 pic2 pic3 pic4