หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 847,354 ทส. นำ ประชาชน และ ทสม. จิตอาสา กว่า ๑ พันคน ทำความดี ด้วยหัวใจ พัฒนาสิ่งแวดล้อม วัดช่องลม เมืองสุพรรณ

ทส. นำ ประชาชน และ ทสม. จิตอาสา กว่า ๑ พันคน ทำความดี ด้วยหัวใจ พัฒนาสิ่งแวดล้อม วัดช่องลม เมืองสุพรรณ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 08/08/2562 19:28 น. จำนวนผู้เข้าชม 221 PRINT

ทส. นำ ประชาชน และ ทสม. จิตอาสา กว่า ๑ พันคน ทำความดี ด้วยหัวใจ พัฒนาสิ่งแวดล้อม วัดช่องลม เมืองสุพรรณ

            นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นตัวแทนนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) คณะผู้บริหาร ประชาชน และ ทสม. จิตอาสา รวมจำนวนกว่า 1,000 คน
ร่วมทำกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณวัดและโรงเรียน ณ วัดช่องลม ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

            นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า หัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประการแรกคือการน้อมนำแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ส่วนหัวใจที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน เครือข่าย ทสม. เครือข่ายองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม หรือ NGOs ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้เข้ามามีบทบาทที่สำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน เนื่องจากเครือข่ายภาคประชาชน และหน่วยงานในระดับพื้นที่จะมีความใกล้ชิดและเป็นด่านหน้าที่จะรับฟังปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนโดยตรง ก่อนที่
จะสะท้อนส่งต่อมายังกระทรวงฯ

            โดยเฉพาะ เครือข่าย ทสม. หรือ เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ซึ่งเป็นเครือข่ายการทำงานภาคประชาชนที่เชื่อมต่อกับกระทรวงฯ โดยตรง จึงเป็นกลไกขับเคลื่อนการทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ที่สำคัญ ที่สามารถบูรณาการการทำงานเข้ากับงานจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เพื่อสนองพระราโชบายในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ขยายผลสู่การเป็น เครือข่าย ทสม. จิตอาสา น้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นหลักในการทำงานจิตอาสาพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ซึ่งนับจากนี้ไป เครือข่าย ทสม. ที่มีสมาชิกอยู่ทั่วประเทศกว่า ๒ แสนคน ในฐานะ “โซ่ข้อกลาง” ที่เชื่อมประสานการทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างภาครัฐและประชาชนเข้าด้วยกัน จะทำงานในฐานะ จิตอาสาพระราชทานฯ ด้วยอีกวาระหนึ่ง

            “การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จึงมีความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความร่วมมือจากประชาชนทุกๆ คน ที่อยู่ในพื้นที่ ซึ่งหากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือ การดำเนินงานต่างๆ ย่อมไม่บรรลุผล”

            นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงฯ มีการจัดกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อสนองพระราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ด้านงานจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. มาอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับเครือข่าย ทสม. และประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่ต่าง ๆ ร่วมกันแสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ ช่วยกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน และที่ผ่านมา กิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ของกระทรวงฯ ยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประชาชนจิตอาสารณรงค์คัดแยกและเก็บขยะในงานสำคัญต่าง ๆ อาทิ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙ งานอุ่นไอรัก งานกาชาด งานประเพณีเตียวดอย รวมถึงยังได้มีการจัดอบรมวิทยากรจิตอาสาสร้างวินัยและจิตสำนึกจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้กับเจ้าหน้าที่กระทรวงฯ และเครือข่าย ทสม. จากทั่วประเทศไปแล้วกว่า ๔๐๐ คน เพื่อเป็นแกนนำในการจัด
ทีมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการขยะที่ต้นทางในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            สำหรับกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณวัดและโรงเรียน ที่จัดขึ้น ณ วัดช่องลม ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ ในการบำเพ็ญประโยชน์และทำกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น การกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ การปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะให้สวยงาม การทาสีอาคารเอนกประสงค์ การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน เป็นต้น โดยมีเครือข่าย ทสม. ประชาชนจิตอาสา และหน่วยงานในพื้นที่ จากลุ่มน้ำภาคกลาง จำนวน ๑๒ จังหวัด (นครปฐม กาญจนบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี สมุทรปราการ นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร) เข้าร่วมกว่า ๑ พันคน

ทั้งนี้ ชุมชนวัดไผ่กองดิน ยังเป็นชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ ๑ ในชุมชนขนาดเล็ก ของโครงการชุมชนปลอดขยะเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และเป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นในการจัดการขยะมูลฝอยที่มีเส้นทางไปของขยะแต่ละประเภทอย่างชัดเจน ทุกครัวเรือนจะมีการคัดแยกขยะแต่ละประเภทและนำไปใช้ประโยชน์ต่อจนแทบไม่มีขยะหลงเหลือภายในครัวเรือน จนทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยของชุมชนลดลงกว่าร้อยละ ๓๖ จากที่มีปริมาณขยะเฉลี่ย ๑๒.๕ ตันต่อวัน เหลือเพียง ๗.๙ ตันต่อวัน

            อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันสมาชิกเครือข่าย ทสม. มีกว่า ๒๒๖,๘๙๘ คน ทั่วประเทศ ทำหน้าที่ในการประสาน ประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติ และประเมินผล (หลัก ๔ ป.) โดยขับเคลื่อนกิจกรรม ผ่านกลไกการทำงานในรูปแบบคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และระดับประเทศ และที่ผ่านมาได้ขยายผลเครือข่าย ทสม. ไปสู่การเป็นเครือข่าย ทสม. จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. แล้วจำนวน ๘๕,๕๙๔ คน

            กิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในวันนี้ นับได้ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายผลเครือข่าย ทสม. ไปสู่เครือข่าย ทสม. จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ให้ครอบคลุมทั่วประเทศยิ่งขึ้น เพื่อแสดงถึงความเป็นจิตอาสาโดยแท้จริงของเหล่าสมาชิกเครือข่าย ทสม. ที่มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ และเป็นผู้เดินตามรอยในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระผู้เป็น “พระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ตลอดจนเพื่อสนองพระราโชบาย โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานทั้งในด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอย การพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทย

pic1 pic2 pic3 pic4