หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 852,949 สส. จัดโครงการโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติราชการ

สส. จัดโครงการโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติราชการ
หน่วยงาน : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม วันที่ประกาศ : 10/06/2562 08:51 น. จำนวนผู้เข้าชม 267 PRINT

          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติราชการ ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ให้ตระหนักรู้เรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน พร้อมปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมในการทำงานให้มีความสุจริตโปร่งใส และเรียนรู้แนวทางในการปฏิบัติราชการที่ดี ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ โดยในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีนางสาวสาวิตรี ศรีสุข รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม/หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นประธานเปิดโครงการ จากนั้นนายภูมิวัฒน์ รัตนผล ผู้เชี่ยวชาญด้านการไต่สวนและกฎหมาย สำนักงาน ป.ป.ช. บรรยายในหัวข้อ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร และนางสาวณัฐจริยา แสงสว่าง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ก.พ. บรรยายในหัวข้อ คุณธรรม จริยธรรม หัวใจสำคัญของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 ศึกษาดูงาน ด้านส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านไร่มอญพันธุ์ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจาก 200 คน เป็น 250 คน

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง