หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 718,890 Side Event COP24 หัวข้อ : การเสริมพลังเยาวชนเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Youth Empowerment for Enhancing Climate Change Awareness)

Side Event COP24 หัวข้อ : การเสริมพลังเยาวชนเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Youth Empowerment for Enhancing Climate Change Awareness)
หน่วยงาน : COP24 วันที่ประกาศ : 06/12/2561 18:26 น. จำนวนผู้เข้าชม 302 PRINT

Side Event COP24 หัวข้อ : การเสริมพลังเยาวชนเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Youth Empowerment for Enhancing Climate Change Awareness)

Side Event ในการประชุมรัฐภาคีว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ ๒๔ (COP 24)
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑3.๓๐ น.

หัวข้อ : การเสริมพลังเยาวชนเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Youth Empowerment for Enhancing Climate Change Awareness)
วิทยากร :
     ๑. ดร.ศุภวรรณ วงษ์ประยูร
     ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
     ๒. ดร. แฟร์ดา มาเหล็ม
     ผู้อำนวยการกลุ่มพันธกรณี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
     ๓. ผศ.ดร. ชนาธิป ผาริโน
     ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
     ๔. นายสมบัติ พัฒนะวาณิชนันท์
     หัวหน้าแผนกเสริมสร้างทัศนคติภาคประชาชนและสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
     ๕. นายพุทธิศักดิ์ พนมสารนรินทร์
     ผู้ชนะการคัดเลือกเป็นเยาวชนไทยให้เข้าร่วม COP 24 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     หน่วยงานรัฐหลายหน่วยงานสนับสนุนและพัฒนาเยาวชนเพื่อสิ่งแวดล้อม ดังเช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ทำหน้าที่เป็นแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งเรื่องเยาวชนเป็นหัวข้อที่กองทุนให้ความสำคัญ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานส่งเสริมความตระหนักและการมีส่วนร่วม และเยาวชนก็เป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ดำเนินโครงการห้องเรียนสีเขียวที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักในเรื่องการใช้พลังงานอันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมและการกระทำ สำหรับตัวเยาวชนเอง มีความเห็นว่า ในฐานะเยาวชนยังต้องการผู้ให้คำแนะนำและเสนอแนะ 

     สำหรับการพัฒนาเยาวชนในลำดับต่อไปนั้น ยังคงมีความจำเป็นต้องขับเคลื่อนหลายอย่างด้วยกัน อาทิเช่น การสร้างเวทีให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงออก ขณะเดียวกันการสนับสนุนทางการเงินก็เป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเช่นกัน  ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของสำนักงานกองทุนส่งเสริมการวิจัยที่หันมาให้ความสำคัญสนับสนุนกิจกรรมที่ให้ความสำคัญกับเยาวชน ด้วยการหันมาทำงานกับพาร์ตเนอร์มากขึ้นในอนาคต รวมทั้งการพยายามเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกมากขึ้น  ในส่วนของ กฟผ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความยั่งยืนและขยายโครงการในลักษณะห้องเรียนสีเขียวให้กว้างขวางมากขึ้น เช่น การสร้างอาคารเรียนประหยัดพลังงานเบอร์ 5 พัฒนาหลักสูตรค่ายร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น

     สำหรับการขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สามารถกระทำได้หลายวิธีการ เช่น การขับเคลื่อนภายใต้ Action for Climate Empowerment และ มาตรา 12 ของข้อตกลงปารีส การให้การสนับสนุนแหล่งทุนให้มากขึ้น  การพัฒนาครูให้เข้าใจประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และที่สำคัญในฐานะเยาวชนเอง เชื่อว่าการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิกาศต้องเป็นการดำเนินการที่ครอบคลุมทุกกลุ่มโดยไม่ยกเว้น ต้องเป็นการดำเนินการที่ปราศจากเงื่อนไขไม่ว่าเรื่องเพศ รุ่น อายุ หรือใดๆก็ตาม และการดำเนินการใด ๆ ควรเน้นการสื่อสารแบบสองทางเสมอ
pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้องCOP24