หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 718,962 Side Event COP24 หัวข้อ : โครงการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า (Collective Impact on Social Collaboration : A case of Our Khung Bangkachao)

Side Event COP24 หัวข้อ : โครงการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า (Collective Impact on Social Collaboration : A case of Our Khung Bangkachao)
หน่วยงาน : COP24 วันที่ประกาศ : 06/12/2561 17:02 น. จำนวนผู้เข้าชม 254 PRINT

Side Event COP24 หัวข้อ : โครงการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า (Collective Impact on Social Collaboration : A case of Our Khung Bangkachao)

Side Event ในการประชุมรัฐภาคีว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ ๒๔ (COP 24)

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.
หัวข้อ
: โครงการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า (Collective Impact on Social Collaboration : A case of Our Khung Bangkachao)
วิทยากร : นางสาววรรณประภา คารมภ์ พนักงานกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

          โครงการบางกะเจ้า ดำเนินการโดย ปตท. เป็นโครงการหนึ่งที่เป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ ภูมิอากาศ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้เหตุของการเลือกพื้นที่แห่งนี้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ใกล้กับกรุงเทพ ซึ่งในอดีตเคยได้รับการขนานนามว่าเป็นโอเอซิสที่ดีที่สุดของกรุงเทพ ดังนั้นจึงจัดได้ว่าเป็นปอดสำหรับฟอกอากาศได้เป็นอย่างดีสำหรับเมืองหลวงเช่นกรุงเทพมหานคร

          ขณะเริ่มต้นโครงการ เมื่อผ่านการกระบวนการวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพปัญหาแล้ว พบความท้าทายที่โครงการควรให้ความสำคัญหลายประการ ได้แก่
               - การรักษาพื้นที่สีเขียว (ซึ่งลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา)
               - การจัดการน้ำ (สภาพปัญหาแม่น้ำเจ้าพระยาส่งผลให้แหล่งน้ำบางกะเจ้าไม่สามารถไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างสะดวกเช่นอดีต)
               - การจัดการขยะชุมชน (ซึ่งมาจากทั้งชุมชนท้องถิ่นเองและบุคคลภายนอกพื้นที่ที่เดินทางไปยังบางกะเจ้าทั้งเพื่อท่องเที่ยวและอื่น ๆ)
               - เยาวชน (คุณภาพการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ยังแตกต่างจากกรุงเทพ) โอกาสการทำงาน (ประชาชนในพื้นที่ต้องหาแหล่งการทำงานนอกพื้นที่ อีกทั้งการเกษตรในพื้นที่ยังต้องประสบกับปัญหาต่างๆ)
               - วัฒนธรรมดั้งเดิม (ด้วยเหตุที่พื้นที่บางกะเจ้าอยู่ใกล้กรุงเทพซึ่งเป็นเมืองขนาดใหญ่ ดังนั้นโอกาสของการรักษาวัฒนธรรมและค่านิยมดั้งเดิมของชุมชนจึงเป็นสิ่งที่โครงการควรตระหนัก)
               - ความไม่เท่าเทียมของรายได้ของประชาชนในพื้นที่ (เช่น กรณีพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบจากปัญหาต่างๆส่งผลต่อรายได้ของเกษตรกร) เป็นต้น

          ประเด็นต่อมาที่สำคัญคือ โครงการควรจัดการความท้าทายทั้งหลายอย่างไร การดำเนินโครงการได้ยึดแนวคิดหลักที่เรียกว่า ผลกระทบร่วมกัน หรือ collective impact โดยใช้หลักการความร่วมมือซึ่งกันและกันในสังคม หรือ social collaboration ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วมของชุมชนซึ่งจัดให้มีการประชุมหารือชุมชนในเรื่องต่าง ๆ เป็นประจำมากมายหลายครั้ง
          ทั้งนี้ ในระดับการปฏิบัติการ ได้จัดตั้งคณะทำงานระดับบริหารงานโครงการ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล ให้คำปรึกษา คำแนะนำ กำหนดแนวนโยบายการดำเนินโครงการที่เหมาะสม และภายใต้คณะกรรมการฯ ดังกล่าว ได้จัดตั้งคณะทำงานในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น การจัดการน้ำ การจัดการขยะ เยาวชน เป็นต้น โดยกลุ่มคนจากหลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งรัฐ เอกชน ประชาสังคม ประชาชนในพื้นที่ นักวิชาการ เป็นต้น อีกทั้งยังมีทีมทำงานย่อยๆต่างๆ เพื่อดำเนินงานระดับปฏิบัติการ ซึ่งจำเป็นต้องแปลงข้อเสนอแนะและนโยบายต่าง ๆ เป็นการปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแต่ละเรื่องนั้น ๆ

          ประเด็นถาม – ตอบ
               ๑. สืบเนื่องจากปัจจุบัน มีคนจากภายนอกจำนวนมากเข้าไปใช้พื้นที่ทั้งในฐานะนักท่องเที่ยว หรือ
นักอนุรักษ์ เช่น นักปั่นจักรยาน และอื่น ๆ อยากทราบว่าผู้คนในพื้นที่รู้สึกอย่างไร
               ตอบ ประชาชนในพื้นรู้สึกถึงความไม่เป็นธรรม และรู้สึกกังวล เพราะบางครั้งส่งผลกระทบการชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น ประเด็นขยะจากกิจกรรมท่องเที่ยว การที่ผลประโยชน์ตกอยู่กับคนภายนอก ซึ่งนับเป็นความท้าทายของโครงการ
               ๒. จะรักษาพื้นที่บางกะเจ้าให้คงสภาพพื้นที่สีเขียว ที่ไม่มีการรุกรานจากตึกสูง หรือกลายเป็นพื้นที่เมืองเช่น กทม
               ตอบ ปัจจุบันมีกฎหมายคุ้มครอง การห้ามสร้างตึกสูงและการพัฒนาบางประเภท และทางโครงการจะพยายามผลักดันระดับนโยบายเพื่อให้พื้นที่แห่งนี้ยังคงสภาพพื้นที่สีเขียว และดำรงคุณประโยชน์ทั้งกับชนในพื้นที่และสังคมโดยรวมต่อไป


pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้องCOP24