หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 631,886 สส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน

สส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 05/11/2561 16:39 น. จำนวนผู้เข้าชม 192 PRINT

สส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน

             กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการมีส่วนร่วมของศาสนสถานในการจัดการสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมแก่ผู้นำศาสนา ส่งเสริมให้ศาสนสถานมีการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และสามารถเป็นเครือข่ายในการสร้างความตระหนัก จิตสำนึก และให้ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยที่ดีแก่ชุมชน พร้อมทั้งจัดทำเกณฑ์ประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัดและมัสยิด ซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับการประเมิน ได้แก่ ความสะอาด ความเป็นระเบียบ พื้นที่สีเขียว การจัดการสิ่งแวดล้อม (ขยะ น้ำเสีย) ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน และเห็นถึงประเด็นที่ควรพัฒนา ปรับปรุง ในการยกระดับให้เป็นศาสนสถานที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และเป็นแบบอย่างด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่สาธารณชน และกำหนดกลยุทธ์เพื่อขยายผลความสำเร็จสู่ศาสนสถานได้อย่างทั่วถึงและยั่งยืน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถานที่ได้จัดทำขึ้นใหม่ ระหว่างวันที่  4 – 6 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน พร้อมจัดทำ Roadmap และแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถานในระยะต่อไป โดยมี นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุม ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจประเมินและคณะกรรมการตรวจรับรองการจัดการสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน จากสำนักจุฬาราชมนตรีประจำภาคใต้ มหามกุฎราชวิทยาลัย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กรมอนามัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด มัสยิดที่เข้าร่วมโครงการ กลุ่มมุสลิมรักษ์ความสะอาด สมาคมเพื่อนชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 100  คน

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง