หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 696,832 ทส. จัดกิจกรรม ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก “ตลาดสดลานโพธิ์นาเกลือเมืองพัทยา”

ทส. จัดกิจกรรม ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก “ตลาดสดลานโพธิ์นาเกลือเมืองพัทยา”
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 14/09/2561 21:50 น. จำนวนผู้เข้าชม 310 PRINT

ทส. จัดกิจกรรม ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก “ตลาดสดลานโพธิ์นาเกลือเมืองพัทยา”

             จากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ กรณีผลการประชุมขยะทะเลระดับอาเซียน เรื่อง การลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN Conference on Reducing Marine Debris in ASEAN Region) ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งบริษัท ห้างร้าน หรือสถานประกอบการต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการลดการใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นจากพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง ในช่วงระยะเวลา 20 ปี ที่ผ่านมามีการนำบรรจุภัณฑ์พลาสติกและโฟมมาใช้ในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ มากขึ้น และไม่ได้รับการจัดการที่ถูกต้องภายหลังการบริโภคซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล โดยพบว่ามีถุงพลาสติก ร้อยละ 18 และ โฟมบรรจุอาหาร ร้อยละ 9 ในขยะทะเลไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้ความสำคัญและดำเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และได้กำหนดมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดใช้ถุงพลาสติกซึ่งปัจจุบันมีปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในประเทศไทยจำนวน 45,000 ล้านใบต่อปี โดยตลาดสดเทศบาลและเอกชน มีการใช้ถุงพลาสติกจำนวน 18,000 ล้านใบ คิดเป็นร้อยละ 40 ของปริมาณการใช้ถุงพลาสติกทั่วประเทศ ซึ่งในวันที่ 14 กันยายน 2561 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับจังหวัดชลบุรี โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเมืองพัทยา จัดกิจกรรม “รณรงค์ ลดใช้ถุงพลาสติก ตามโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ลดใช้ถุงพลาสติก” เพื่อสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในตลาดสด ณ สวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ ตลาดสดลานโพธิ์นาเกลือ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง