หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 464,642 ทส จับมือ จส.100 รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว

ทส จับมือ จส.100 รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 09/09/2561 13:27 น. จำนวนผู้เข้าชม 231 PRINT

ทส จับมือ จส.100 รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว

            ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เพื่อให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการขับเคลื่อนร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งในวันที่ 9 กันยายน 2561 อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้ นายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทน ประสานความร่วมมือกับสถานีวิทยุ จส.100 ในการออกอากาศเพื่อรณรงค์ สร้างความเข้าใจกับประชาชนในการลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ภายใต้กิจกรรม ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก โดยจะเริ่มออกอากาศตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

pic1 pic2
TAG ที่เกี่ยวข้อง