หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 466,438 ทส. จัดกิจกรรม “มุมกล้องเมื่อมองขยะ” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย

ทส. จัดกิจกรรม “มุมกล้องเมื่อมองขยะ” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 06/08/2561 18:40 น. จำนวนผู้เข้าชม 186 PRINT

ทส. จัดกิจกรรม “มุมกล้องเมื่อมองขยะ” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย

             ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นอีกปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพและทัศนียภาพ ทั้งในบ้านเรือน ชุมชน และทุกแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการร่วมกับทุกภาคส่วนทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดขึ้น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานด้านการเสริมสร้างจิตสำนึก สร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาขยะมูลฝอย ซึ่งได้ดำเนินการรณรงค์ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย โดยเฉพาะการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง และพัฒนารูปแบบ กลยุทธ์การสื่อสาร เพื่อให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ สื่อสังคมออนไลน์ หรือ Social Network ในปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งสื่อที่ได้รับความนิยมและเข้าถึงทุกกลุ่มคน จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนในการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมได้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดกิจกรรม “มุมกล้องเมื่อมองขยะ”ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย โดยอาศัยสื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการสะท้อนปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมผ่านทางภาพถ่ายใน 2 มุมมอง ทั้งมุมมองของวายร้าย คือ บุคคล กิจกรรม สถานที่ ที่มีความไร้ระเบียบ ขาดวินัยในการทิ้งขยะ และมุมมองของมายด์ฮีโร่ คือ บุคคล กิจกรรม สถานที่ ที่มีความเป็นระเบียบมีการจัดการขยะที่ดี ทางเพจเฟสบุค “มุมกล้องเมื่อมองขยะ” โดยได้รับความสนใจจากประชาชนส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 480 ภาพซึ่งในจำนวนนี้มี 20 ภาพที่ได้รับการคัดเลือกมาร่วมจัดแสดง ณ Zpell ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ชั้น 2 โซนเซ็นทรัล ตั้งแต่วันที่ 4-6 สิงหาคม 2561 ร่วมกับภาพจากช่างภาพมืออาชีพและบุคคลที่มีชื่อเสียง รวมถึงมีการเสวนา “มุมกล้องเมื่อมองขยะ” ในหัวข้อ วายร้ายและมายด์ฮีโร่ และพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกร่วมแสดงภาพถ่ายในนิทรรศการ “มุมกล้องเมื่อมองขยะ” โดยมี นายสุรชัย อจลบุญรองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ Zpell ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ชั้น 2 โซนเซ็นทรัล

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง