หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 464,685 ทส.จัดประชุมมอบแนวทางการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในตลาดสด และงดการใช้โฟมบรรจุอาหาร

ทส.จัดประชุมมอบแนวทางการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในตลาดสด และงดการใช้โฟมบรรจุอาหาร
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 09/07/2561 19:41 น. จำนวนผู้เข้าชม 781 PRINT

ทส.จัดประชุมมอบแนวทางการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในตลาดสด และงดการใช้โฟมบรรจุอาหาร

             สืบเนื่องจาก นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งบริษัท ห้างร้าน หรือสถานประกอบการต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการลดการใช้วัสดุที่ผลิตขึ้นจากพลาสติก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการดำเนินงานในหลายส่วนด้วยกัน การดำเนินการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในตลาดสดทั่วประเทศเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ต้องเร่งดำเนินการเช่นกัน โดยดำเนินการภายใต้ “โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” โดยมี กรุงเทพมหานคร สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน เป็นกลไกในการขับเคลื่อน และได้จัดการประชุมมอบแนวทางการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในตลาดสด และงดการใช้โฟมบรรจุอาหาร ในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม พร้อมมอบแนวทางการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในตลาดสด และงดการใช้โฟมบรรจุอาหาร ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง