หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 464,647 ปธส.๖ จัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “หลีเป๊ะกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ปธส.๖ จัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “หลีเป๊ะกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 09/07/2561 04:56 น. จำนวนผู้เข้าชม 318 PRINT

ปธส.๖ จัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “หลีเป๊ะกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

             โครงหารอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๖ (ปธส.๖) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “หลีเป๊ะกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเกาะหลีเป๊ะ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่อาศัยอยู่บนเกาะหลีเป๊ะ ได้ร่วมกันเสนอแนะแนวทางและความคิดเห็นในเชิงบวก เพื่อช่วยให้การท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน อันจะเป็นตัวอย่างให้กับสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ต่อไป
             การสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสมชัย มาเสถียร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการสัมมนา ซึ่งมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย คุณเดชณรงค์  อยู่กลาง ผู้แทนชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ  คุณประกอบศักดิ์ ประดิษฐเจริญ ประธานบริษัทไฟฟ้าชุมชนเกาะหลีเป๊ะและประธานชมรมธุรกิจท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ  คุณสัมฤทธิ์  เสียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  คุณพชรพร  ไพทีกุล มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (3R) และคุณไมตรี พุทธวงษ์ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีผู้แทนนักศึกษา ปธส. 1 – 5 ผู้แทนจากหน่วยงานและสถานศึกษาต่าง ๆ จำนวนประมาณ 150 คน เข้าร่วมการสัมมนา

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง