หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 464,663 ทส.จัดการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2561

ทส.จัดการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2561
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 02/07/2561 15:48 น. จำนวนผู้เข้าชม 288 PRINT

ทส.จัดการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2561

             กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ของกระทรวงฯ ส่งเสริมสร้างความเข้าใจและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรที่ดีของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรัฐบาล ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสมชัย  มาเสถียร) เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลัก ซึ่งมีขอบเขตการทำงาน ได้แก่ รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ออกแบบกระบวนการจัดทำแผน ทั้งจัดเก็บข้อมูลเชิงลึกด้วยการสัมภาษณ์และประชุมกลุ่มย่อย เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนฯ ประชุมรับฟังความคิดเห็น และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เป้าหมายและทิศทางการดำเนินงาน กระบวนการในการสื่อสาร เนื้อหาสาระสำคัญ รวมถึงถ่ายทอดแผนไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นคู่มือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ที่สำคัญ ซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำกรอบแนวคิดแผนยุทธศาสตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณากรอบแนวคิด แผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง