หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 464,708 ทส. จัดโครงการเยาวชนไทยกับสิ่งแวดล้อม (Thai Youth Environment Forum 2018) เสริมพลังเยาวชนในการคิด สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทส. จัดโครงการเยาวชนไทยกับสิ่งแวดล้อม (Thai Youth Environment Forum 2018) เสริมพลังเยาวชนในการคิด สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 26/06/2561 20:07 น. จำนวนผู้เข้าชม 448 PRINT

ทส. จัดโครงการเยาวชนไทยกับสิ่งแวดล้อม (Thai Youth Environment Forum 2018) เสริมพลังเยาวชนในการคิด สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

             การพัฒนาและการส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่มีสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมได้มีบทบาทในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จะเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนสังคมในอนาคต สิ่งเหล่านี้ทำได้โดยผ่านการฝึกฝนหล่อหลอม และการเสริมสร้างศักยภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนากลไกสนับสนุนเยาวชนให้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในแบบคนรุ่นใหม่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดโครงการเยาวชนไทยกับสิ่งแวดล้อม (Thai Youth Environment Forum 2018) ขึ้น ในระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2561 เพื่อระดมความคิดเห็นเยาวชนเกี่ยวกับผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย และร่วมศึกษาแนวทางมุมมองของเยาวชนในประเด็นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย และเข้ามามีบทบาทในการคิด สร้างสรรค์ และพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นกลไกด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่สามารถดำเนินงานได้อย่างเข้มแข็งและมั่นคงในอนาคตต่อไป โดยในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เยาวชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การพัฒนาทักษะและกระบวนการทำงาน มีการเสวนา เรื่อง ทิศทางเยาวชนไทยกับการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในประเทศไทย และเวทีให้ความรู้เพื่อปูพื้นฐานการเรียนรู้และแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยใน 6 ประเด็น ดังนี้ ขยะทะเลและขยะพลาสติก/การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ/ป่าบกและป่าชายเลน/ น้ำเสีย/ป่าในเมือง/นโยบายสิ่งแวดล้อมของประเทศ สำหรับในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 มีการเสวนา “พลังเยาวชนไทยกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยผู้แทนนิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดย พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติมาเป็นประธานการเสวนา พร้อมให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะและแนวทางปฏิบัติกับเยาวชนเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งมีนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 200 คน

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง