หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 464,644 สส. จัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกการประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจำปี ๒๕๖๑ (รอบคัดเลือก)

สส. จัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกการประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจำปี ๒๕๖๑ (รอบคัดเลือก)
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 26/06/2561 19:59 น. จำนวนผู้เข้าชม 554 PRINT

สส. จัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกการประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจำปี ๒๕๖๑ (รอบคัดเลือก)

             กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ จนปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง การดำเนินงานในปี ๒๕๖๑ ได้พัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานมาเป็น “การประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจำปี ๒๕๖๑” เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) และนโยบายของรัฐบาล สร้างวินัยของคนในชาติ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน เยาวชนนักเรียน นักศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางจนถึงการกำจัดขั้นสุดท้าย รวมทั้งเป็นเวทีการแสดงออกของความคิดสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาสู่ภาคบริการมากขึ้น ตามนโยบาย Thailand ๔.๐ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ตลอดจนเพื่อส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ และสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้เกิดมูลค่า ถือเป็นแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางอย่างสร้างสรรค์ และส่งเสริมรายได้แก่ชุมชนในพื้นที่โดยวางอยู่บนแนวคิด 3Rs ประชารัฐ คือการส่งเสริมการจัดการขยะที่ยั่งยืน โดยลดปริมาณขยะ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และเพื่อวางรากฐานการดำเนินการจัดการขยะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยในวันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกการประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจำปี ๒๕๖๑ (รอบคัดเลือก) ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น ๓ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาคัดเลือกการประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจำปี ๒๕๖๑ (รอบคัดเลือก) โดยมี นายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม ซึ่งในรอบแรกมีผลงานที่ส่งเข้าประกวด จำนวน ๑๐๑ ชิ้น และจะทำการคัดเลือกผลงานจำนวน ๖๖ ชิ้นเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไป

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง