หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 521,834 ทส. จัดประชุมหารือแนวทางการจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์

ทส. จัดประชุมหารือแนวทางการจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 13/06/2561 15:24 น. จำนวนผู้เข้าชม 587 PRINT

ทส. จัดประชุมหารือแนวทางการจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์

            กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมหารือแนวทางการจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อติดตามสถานการณ์ขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ และการดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะถุงพลาสติกหูหิ้ว ตลอดจนเพื่อพิจารณามาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการลดใช้ถุงพลาสติก ภายใต้แนวคิด “ลด – ละ – เลิก – นำนวัตกรรมมาใช้” เพื่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนการดำเนินงานและหาแนวทางที่เหมาะสมร่วมกันในการลดถุงพลาสติกหูหิ้ว ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมี พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม และได้กำหนดมาตรการในการแก้ปัญหาขยะถุงพลาสติก โดยการ

“เลิก” เลิกใช้ถุงพลาสติก ซึ่งในตอนนี้ทั้งหลายหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
“ลด” ลดการใช้ถุงพลาสติก ทั้งในส่วนผู้ประกอบการและผู้บริโภค
“ใช้นวัตกรรมใหม่” ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่จะมาช่วยให้เกิดการเลิกและลดใช้ถุงพลาสติก โดยการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่สามารถใช้แทนโฟมและถุงพลาสติก
“การคัดแยกและกำจัดอย่างถูกวิธี” โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคีเครือข่ายภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชน ในการช่วยกันดำเนินการลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะที่จะออกสู่สิ่งแวดล้อม

           โดยมาตรการเหล่านี้เป็นมาตรการเบื้องต้นที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก ซึ่งต่อจากนี้จะได้มีการหารือกับภาครัฐ ภาคเอกชนเพื่อออกมาตรการที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยต่อไป

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง