หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 607,694 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย”

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย”
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 15/05/2561 10:24 น. จำนวนผู้เข้าชม 806 PRINT

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญเข้าครูผู้สอนในระดับปฐมวัย หรือระดับประถมศึกษาตอนต้น ทั้งในและนอกระบบการศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองระบบโฮมสคูลหรือผู้สนใจกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมธรรมชาติเป็นสื่อการสอน  พร้อมกลุ่มเด็กที่มีอายุระหว่าง 3 - 7 ปี เข้าร่วมโครงการ “มหิงสาสายสืบปฐมวัย” ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่  31 พฤษภาคม 2561

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย”

          กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้พัฒนาโครงการเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 – 7 ปี) ขึ้น ในชื่อ “โครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย” (ซึ่งพัฒนามาจากโครงการมหิงสาสายสืบ) โดยยึดหลักของสิ่งแวดล้อมศึกษา มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามช่วงวัย กระตุ้นอารมณ์ด้านบวก ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนการใช้สื่อในธรรมชาติรอบตัวร่วมกับกิจกรรมที่สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัยและเนื้อหาที่เรียน เพื่อสร้างรากฐานการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
          กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญครูผู้สอนในระดับปฐมวัย หรือระดับประถมศึกษาตอนต้น ทั้งในและนอกระบบการศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองระบบโฮมสคูลหรือผู้สนใจกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมธรรมชาติเป็นสื่อการสอน พร้อมกลุ่มเด็กที่มีอายุระหว่าง 3 - 7 ปี เข้าร่วมโครงการ “มหิงสาสายสืบปฐมวัย” ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ >>>คลิก<<<
TAG ที่เกี่ยวข้อง