หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 607,698 ทส. ลงพื้นที่เยี่ยมพบปะพี่น้องคุ้งบางกระเจ้าพร้อมทั้งตรวจพื้นที่ป่าในเมือง

ทส. ลงพื้นที่เยี่ยมพบปะพี่น้องคุ้งบางกระเจ้าพร้อมทั้งตรวจพื้นที่ป่าในเมือง
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 10/05/2561 14:04 น. จำนวนผู้เข้าชม 271 PRINT

ทส. ลงพื้นที่เยี่ยมพบปะพี่น้องคุ้งบางกระเจ้าพร้อมทั้งตรวจพื้นที่ป่าในเมือง

            “คุ้งบางกระเจ้า” อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นพื้นที่ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระทัย และทรงเน้นให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และปลูกเสริมพันธุ์ไม้ ทั้งพืชเกษตร และไม้ป่าให้เป็นพื้นที่สีเขียว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเป็นห้องเรียนธรรมชาติสำหรับเยาวชน ซึ่งมีความสำคัญทั้งด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเกษตร และด้านการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมทั้งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2520 ให้อนุรักษ์คุ้งบางกระเจ้าเป็นพื้นที่สีเขียว จนนิตยสาร Time Magazine (Asia Version) ฉบับ The Best of Asia วันที่ 15 พฤษภาคม 2549 ได้ยกย่องพื้นที่คุ้งบางกระเจ้าเป็น  The Best Urban Oasis

             กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีภารกิจในเรื่องการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล โดยบูรณาการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน และได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ดำเนินโครงการอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ “คุ้งบางกระเจ้า” มาอย่างต่อเนื่อง และในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่เยี่ยมพบปะพี่น้องคุ้งบางกระเจ้า เพื่อรับฟังข้อมูลจากชาวชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ รวมทั้งเป็นช่องทางสร้างการรับรู้และเข้าใจต่อนโยบายสำคัญของรัฐบาล พร้อมทั้งตรวจพื้นที่ป่าในเมือง ณ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง