หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 607,719 สส.จัดพิธีมอบโล่รางวัลวัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม

สส.จัดพิธีมอบโล่รางวัลวัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 02/05/2561 20:05 น. จำนวนผู้เข้าชม 432 PRINT

สส.จัดพิธีมอบโล่รางวัลวัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม

            กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดพิธีมอบโล่รางวัลวัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ในวันพุธที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระพรหมบัณฑิต เจ้าคณะภาค ๒ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวสัมโมทนียกถาและกล่าวเปิด และมีการแสดงนิทรรศการนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัดที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัดเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับชุมชน และยังเป็น “การสร้างเครือข่าย ขยายพันธมิตร” เพื่อให้มีความรู้ มีจิตสำนึกในด้านสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีวัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสิ้น ๘๑ วัด

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง