หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 607,703 สส. ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานชุมชนปลอดขยะ สู่ความยั่งยืน กับ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

สส. ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานชุมชนปลอดขยะ สู่ความยั่งยืน กับ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 02/05/2561 20:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 382 PRINT

สส. ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานชุมชนปลอดขยะ สู่ความยั่งยืน กับ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

            ตามที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญต่อการจัดการปัญหาขยะ และได้ประกาศเป็น “วาระแห่งชาติ” เรื่องการจัดการปัญหาขยะ มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ พร้อมกำหนด “ROAD MAP” การจัดการขยะและของเสียอันตราย โดยมีการดำเนินการมาตรการต่างๆ ตามโรดแมปอย่างต่อเนื่อง
            กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการชุมชนปลอดขยะZero Waste เพื่อเป็นการขยายผลและสร้างความยั่งยืนในการดำเนินโครงการด้านการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และได้ดำเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนปลอดขยะมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ร่วมดำเนินการเพื่อพัฒนาและขยายผลชุมชนปลอดขยะ ดังนั้นกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืนกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งเสริมให้ประชาชน และชุมชนมีส่วนร่วมการจัดการขยะที่ต้นทาง โดยใช้หลัก 3Rs มาเผยแพร่ให้แก่ชุมชนผ่านโครงการชุมชนปลอดขยะ(Zero Waste) และสามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และเกิดความตระหนักการจัดการปัญหาขยะในระดับที่กว้างมากยิ่งขึ้น เพื่อมุ่งสู่สังคมปลอดขยะ Zero Waste Society รวมทั้งกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ ทั้งความร่วมมือภายในชุมชน ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความร่วมมือของภาคเอกชน ให้สอดคล้องกับแนวทางประชารัฐ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ชุมชน หรือผู้ชมรายการผ่านกระบวนการนำเสนอแบบต่อเนื่อง โดยมี นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามกับ รองศาสตราจารย์วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ในวันพุธที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกรรณิการ์และห้องประชุมราชาวดี ชั้น ๓ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง