หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 607,706 สส.จัดฝึกอบรมพี่เลี้ยงแกนนำโครงการมหิงสาสายสืบ รุ่นที่ ๓

สส.จัดฝึกอบรมพี่เลี้ยงแกนนำโครงการมหิงสาสายสืบ รุ่นที่ ๓
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 02/05/2561 19:51 น. จำนวนผู้เข้าชม 278 PRINT

สส.จัดฝึกอบรมพี่เลี้ยงแกนนำโครงการมหิงสาสายสืบ รุ่นที่ ๓

            กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการมหิงสาสายสืบ และมีการปรับปรุงทั้งรูปแบบและโครงสร้างการบริหารโครงการตามความเหมาะสมกับบริบทในแต่ละท้องถิ่น ผ่านกระบวนการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของพี่เลี้ยง และพัฒนาทักษะต่างๆที่จำเป็นสำหรับการให้คำปรึกษากับกลุ่มเยาวชน ตลอดจนการสร้างพี่เลี้ยงแกนนำเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดฝึกอบรมพี่เลี้ยงแกนนำโครงการมหิงสาสายสืบ ๒ รุ่นไปแล้ว นั้น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดจัดฝึกอบรมพี่เลี้ยงแกนนำโครงการมหิงสาสายสืบ รุ่นที่ ๓ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม และมีพิธีเปิดการอบรมในวันที่ ๒ พฤษภคม ๒๕๖๑ โดยมี นางภาวิณี ณ สายบุรี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมมินตรา ชั้น ๓ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างศักยภาพของพี่เลี้ยง ในการเป็นพี่เลี้ยงแกนนำโครงการฯ รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาทั้งในส่วนของวิชาการและการดำเนินโครงการในระดับพื้นที่ รวมถึงการประชาสัมพันธ์โครงการฯ แก่ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการในอนาคต ตลอดจนเพื่อรองรับการขยายตัวของสมาชิกโครงการที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการและเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการให้แก่พี่เลี้ยงมือใหม่ให้สามารถดำเนินโครงการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง