หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 492,491 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดทำยุทธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปี เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดทำยุทธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปี เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 14/03/2561 16:01 น. จำนวนผู้เข้าชม 364 PRINT

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดทำยุทธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปี เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

             กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำยุทธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปี เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ โดยได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพยุทธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีกระบวนการประชุม รวมทั้งสิ้น ๕ ครั้ง ประกอบด้วย การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกร่างยุทธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปี จำนวน ๓ ครั้ง ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และ การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปี จำนวน ๒ ครั้ง ซึ่งในครั้งนี้ได้กำหนดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ครั้งที่ ๑ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสร้างความเข้าใจเพื่อเติมเต็มร่างยุทธศาสตร์ให้ชัดเจนมากขึ้น ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีนาย รัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุม และมี ดร.เธียรเอก ติยพงศ์พัฒนา เป็นวิทยากรกระบวนการ ซึ่งข้อคิดเห็นจากการประชุมในครั้งนี้จะใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ก่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็น ฯ ครั้งที่ ๒ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานใน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภาคีเครือข่ายของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง