หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 546,007 สส.จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียนอีโคสคูล: พื้นที่คลองแสนแสบ

สส.จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียนอีโคสคูล: พื้นที่คลองแสนแสบ
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 12/02/2561 12:03 น. จำนวนผู้เข้าชม 345 PRINT

สส.จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียนอีโคสคูล: พื้นที่คลองแสนแสบ

           จากที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โรงเรียนอีโคสคูล: พื้นที่คลองแสนแสบ” ประจำปี 2560 มีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 8 โรงเรียน จาก 5 เขตที่อยู่ติดหรืออยู่ใกล้กับคลองแสนแสบและคลองสาขา เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เรื่องคลองแสนแสบ เพื่อให้นักเรียนได้เห็นถึงคุณค่าของคลองแสนแสบ รับรู้และตระหนักถึงปัญหาที่กำลังเกิดขึ้น และพัฒนาสู่ความร่วมมือในการเฝ้าระวังดูแลรักษาคลองแสนแสบและคลองสาขาให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียนอีโคสคูล: พื้นที่คลองแสนแสบ เพื่อประเมินผลภาพรวมของกระบวนการจัดทำหลักสูตร ซึ่งจะครอบคลุมถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินงานตามกรอบพันธกิจ 4 ด้าน อีกทั้งเป็นเวทีให้ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนอีโคสคูล: พื้นที่คลองแสนแสบ ได้รับคำแนะนำ ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานและการพัฒนาหลักสูตร รวมถึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานร่วมกันระหว่างโรงเรียนอีโคสคูล ระหว่างวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพมหานคร และมีพิธีเปิดการอบรมในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี นางภาวิณี ณ สายบุรี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่ เป็นประธานเปิดการอบรม

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง