หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 546,021 สส. ร่วมกับ คณะทำงานแม่แจ่มโมเดลพลัส จัดงาน KICK OFF จากแผนสู่การขับเคลื่อน “แม่แจ่มโมเดลพลัส”

สส. ร่วมกับ คณะทำงานแม่แจ่มโมเดลพลัส จัดงาน KICK OFF จากแผนสู่การขับเคลื่อน “แม่แจ่มโมเดลพลัส”
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 12/02/2561 05:55 น. จำนวนผู้เข้าชม 447 PRINT

สส.	ร่วมกับ คณะทำงานแม่แจ่มโมเดลพลัส จัดงาน  KICK OFF จากแผนสู่การขับเคลื่อน “แม่แจ่มโมเดลพลัส”

            จากการเกิดวิกฤติปัญหาไฟป่า หมอกควันที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ซึ่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ความรุนแรงของปัญหานำมาสู่เวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของหลายภาคส่วน ซึ่งปัญหาไฟป่า หมอกควันนั้น เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเหตุและปัจจัยหลายเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางการจัดการป่า ลักษณะการใช้ที่ดิน รูปแบบของระบบการผลิตที่สัมพันธ์กับปากท้องของประชาชนในพื้นที่ การแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาเฉพาะช่วงวิกฤติเท่านั้น แต่ควรเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงระบบ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ควบคู่กันไป และจากภารกิจหลักของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 1 ใน 11 ด้าน คือ“การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน” กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงร่วมกับ คณะทำงานแม่แจ่มโมเดลพลัส กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรชุมชนในรูปแบบประชารัฐ และชาวบ้านชุมชนบ้านแม่แจ่ม จัดงาน KICK OFF จากแผนสู่การขับเคลื่อน “แม่แจ่มโมเดลพลัส” เพื่อขับเคลื่อน แม่แจ่มโมเดลพลัสสู่การปฏิบัติการร่วมกันของทุกฝ่าย และเปิดพื้นที่เรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ “ไผ่และกาแฟครบวงจร” ในพื้นที่ตำบลบ้านทับ ขยายผลไปในพื้นที่ 7 ตำบลให้เกิดแนวทางการขับเคลื่อนแม่แจ่มโมเดลพลัสสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ไผ่ตำบลบ้านทับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง