หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 546,037 สส. จัดการอบรมเพิ่มศักยภาพพัฒนาองค์ความรู้ ชุมชนปลอดขยะ โรงเรียนปลอดขยะ และนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จ.เชียงใหม่

สส. จัดการอบรมเพิ่มศักยภาพพัฒนาองค์ความรู้ ชุมชนปลอดขยะ โรงเรียนปลอดขยะ และนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จ.เชียงใหม่
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 12/02/2561 05:53 น. จำนวนผู้เข้าชม 513 PRINT

สส. จัดการอบรมเพิ่มศักยภาพพัฒนาองค์ความรู้ ชุมชนปลอดขยะ โรงเรียนปลอดขยะ และนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จ.เชียงใหม่

             จากปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศ รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย จึงได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ โดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหานี้เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยก็มอบหมายทุกจังหวัดบูรณาการทุกภาคส่วนและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เดินหน้าแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง ประชารัฐ เร่งลดปริมาณขยะให้ได้ร้อยละ 5 ในปี 2560 โดยใช้หลัก 3Rs คือ การใช้น้อย (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ Zero Waste หรือชุมชนปลอดขยะ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการสร้างจิตสำนึก ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ สนับสนุนให้มีการจัดการขยะที่ต้นทาง โดยส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยออกจากแหล่งกำเนิด  สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน  สถานศึกษา สถานประกอบการ และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการลดคัดแยกและนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ เพื่อเสริมสร้างสังคมรีไซเคิลซึ่งจะเป็นทางออกหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการลดปริมาณขยะมูลฝอย ในการนี้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดการอบรมเพิ่มศักยภาพพัฒนาองค์ความรู้ชุมชนปลอดขยะ โรงเรียนปลอดขยะ และนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดำเนินงานชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะระดับประเทศให้กับชุมชนและโรงเรียนอื่น ๆ นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร และเพื่อเพิ่มศักยภาพพัฒนาองค์ความรู้ชุมชนปลอดขยะ โรงเรียนปลอดขยะ และนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือของเครือข่ายชุมชน เครือข่ายโรงเรียน ในการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางจงรักษ์ ฐินะกุล ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการอบรม

 

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง