หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 606,105 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (หมวด 300)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (หมวด 300)
หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม วันที่ประกาศ : 22/01/2561 13:56 น. จำนวนผู้เข้าชม 743 PRINT

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (หมวด 300) 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา (เงินเดือน 11,200 บาท)  

วุฒิ ป.ตรี  บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป การบัญชี คอมพิวเตอร์ การตลาด)   

คุณสมบัติ 

  1. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมMicrosoft Office ได้เป็นอย่างดี 
  2. อายุไม่น้อยกว่า 20  ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน35 ปีบริบูรณ์ 

หลักฐานการสมัคร 

  1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ ถ่ายไม่เกินระยะเวลา 6 เดือน
  2. หลักฐานการศึกษา ใบแสดงผลการเรียน วุฒิการศึกษา และใบรับรองอื่นๆ ถ้ามี พร้อมสำเนา
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาเอกสารราชการต่างๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล

สำเนาหลักฐานทุกฉบับจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลายเซ็นทุกฉบับ 

รับสมัครที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม   ตั้งแต่วันที่ 22 – 25 มกราคม 2561 

สอบสัมภาษณ์วันที่  26 มกราคม  2561  ณ  ห้อง 113 ศวฝ. (ประกาศผลสอบวันที่ 28 ม.ค. 2561) 

ติดต่อได้ที่  คุณชญาดา โพธิ์พุฒ ฝ่ายบริหารฯ  02-5771139, 02-5774182-9 ต่อ 1110 

 

TAG ที่เกี่ยวข้องสมัครงาน