หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 546,006 สส.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน พร้อมแถลงข่าวความร่วมมือสร้างมิติใหม่สู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

สส.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน พร้อมแถลงข่าวความร่วมมือสร้างมิติใหม่สู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 16/01/2561 13:20 น. จำนวนผู้เข้าชม 1137 PRINT

สส.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน พร้อมแถลงข่าวความร่วมมือสร้างมิติใหม่สู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่

จากมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การดำเนินงานส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินการร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อบูรณาการเกณฑ์ชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนสู่การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ (LPA) พร้อมทั้งกำหนดจัดการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้เทศบาลทุกระดับพัฒนาการดำเนินงานตามมาตรฐานตัวชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและให้การรับรองการดำเนินงานเทศบาลที่ส่งผลงานเข้าร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน พร้อมแถลงข่าวความร่วมมือสร้างมิติใหม่สู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ กรอบแนวคิด เกณฑ์ และแนวทางการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียด ขั้นตอน การส่งผลงานเข้าร่วมประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยมี นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธี ในวันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพาลาสโซ่ ๔ ชั้น ๗  โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร
pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง