หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 835,497 สส.จัดการประชุมชี้แจงโครงการสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) และโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2561

สส.จัดการประชุมชี้แจงโครงการสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) และโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2561
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 11/01/2561 14:57 น. จำนวนผู้เข้าชม 936 PRINT

สส.จัดการประชุมชี้แจงโครงการสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) และโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2561

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมชี้แจงโครงการสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) และโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2561 เพื่อให้ความรู้เกณฑ์การประเมินสำนักงานและโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว พร้อมทั้งรับสมัครสำนักงานและโรงแรมเข้าร่วมโครงการ ในปี 2561  และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินโครงการ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน โดยการประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานประกอบการโรงแรม ประมาณ 500 คน
pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง