หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 521,839 สส.จัดงาน “จิบน้ำชาคุยข่าวเล่าเรื่องราวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

สส.จัดงาน “จิบน้ำชาคุยข่าวเล่าเรื่องราวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 10/01/2561 08:11 น. จำนวนผู้เข้าชม 362 PRINT

สส.จัดงาน “จิบน้ำชาคุยข่าวเล่าเรื่องราวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดงานหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับสื่อมวลชน “จิบน้ำชาคุยข่าวเล่าเรื่องราวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้ดำเนินการจนบรรลุผลสำเร็จในรอบปีที่ผ่านมา และหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปสู่การรับรู้ของประชาชนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น ในวันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ ชั้น ๓ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน
pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง