หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 459,921 การประชุมคณะกรรมการบริหารสมัชชาองค์กรเอกชน ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (สคส.) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมัชชาองค์กรเอกชน ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (สคส.) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 01/12/2560 15:28 น. จำนวนผู้เข้าชม 187 PRINT

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมัชชาองค์กรเอกชน ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (สคส.) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

          วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (สคส.) โดยได้มอบนโยบาย และแนวทางการพัฒนาความร่วมมือในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การประชุมได้มีการพิจารณาเพื่อหารือแผนงานความร่วมมือระหว่างสมัชชาองค์กรเอกชน กับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมปี 2561 การดำเนินงานร่วมกับสมาชิกสมัชชาฯ และองค์กรภาคี ในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกฎหมายร่าง พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ... ร่าง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ... ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ... และร่าง พ.ร.บ.สิทธิชุมชน พ.ศ. ... รวมทั้งการเตรียมงานสมัชชาสามัญประจำปี 2560 และการเลือกตั้งคณะกรรมการสมัชชาองค์กรเอกชนฯ ชุดที่ 7

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง