หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 306,437 การประชุมคณะกรรมการตัดสินโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี ๒๕๖๐ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

การประชุมคณะกรรมการตัดสินโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี ๒๕๖๐ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 19/06/2560 11:04 น. จำนวนผู้เข้าชม 387 PRINT

การประชุมคณะกรรมการตัดสินโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี ๒๕๖๐ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

         การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรตามหลัก 3Rs เป็นอีกหนึ่งภารกิจของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ตอบสนอง Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายโดยดำเนินการตั้งแต่แหล่งกำเนิดในครัวเรือน การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดการปลายทางที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ผ่านโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และในวันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายสากล  ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายบรรพต  อมราภิบาล รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี ๒๕๖๐ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาแผนการลงตรวจและการจัดทีมตรวจประเมินชุมชนปลอดขยะรอบระดับประเทศ ทั้งชุมชนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง