หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 345,727 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 16/03/2560 14:33 น. จำนวนผู้เข้าชม 173 PRINT

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตามที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ผลักดันให้เครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมเป็นองค์กรหลักในการเชื่อมประสานเครือข่ายเยาวชน และทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรื่องราวสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ให้แก่สมาชิกเครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมระดับประเทศได้รับทราบ โดยให้การหนุนเสริมการทำงานของเยาวชนผ่านทาง “ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งในการขับเคลื่อนงานนั้นจำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีความครอบคลุม และมีการต่อยอดกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นไปในทิศทางเดียวกันและขยายเครือข่ายสิ่งแวดล้อมตามนโยบายที่ร่วมกันวางไว้
        และเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชนสู่สังคมบริโภคเพื่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินกิจกรรม สำหรับชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาและยกระดับแนวทางการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ คณะอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอนุรักษ์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมราชาวดี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีนายบรรพต อมราภิบาล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง