หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบข่าว >> จำนวนผู้เข้าชม: 345,728 สส.จัดโครงการอบรมต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน

สส.จัดโครงการอบรมต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
หน่วยงาน : กองส่งเสริมและเผยแพร่ วันที่ประกาศ : 09/03/2560 13:25 น. จำนวนผู้เข้าชม 255 PRINT

สส.จัดโครงการอบรมต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน

        วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน โดยได้รับเกียรติจาก นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิด โดยมีนายสุรชัย  อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ มีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องและมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องการป้องกันการทุจริต การป้องกันมิให้เกิดประโยชน์ทับซ้อน โดยมีนางจันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงาน ป.ป.ท. เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "การต่อต้านการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน วิเคราะห์ความเสี่ยง ขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน" พร้อมจัดแสดงนิทรรศการการดำเนินงานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

pic1 pic2 pic3 pic4
TAG ที่เกี่ยวข้อง