หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร >> จำนวนผู้เข้าชม: 2,071 มาตรา 9

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร - มาตรา 9
กรณีศึกษา
ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน9(1)
นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์9(2)
นโยบายนายกรัฐมนตรี(ประยุทธ์)
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557
นโยบายรัฐมนตรี(พลเอกดาวพงษ์)
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี9(3)
คู่มือหรือคำสั่้งเกี่ยวกัยวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่9(4)
สิทธิของประชาชนตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
สิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา 7 วรรคสอง มาตรา 9(5)
สัญญา สัมปทาน 9(6)
มติคณะรัฐมนตรี (มาตรา 9(7))
ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด9(8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2560