หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,090 ขั้นตอนการรับบริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร - ขั้นตอนการรับบริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 

ขั้นตอนรับการบริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

๑. ลงทะเบียนโดยลงชื่อ นามสกุล ที่อยู่ที่ติดต่อได้ และข้อมูลที่ต้องการตรวจดูในสมุดทะเบียนที่หน่วยงานจัดให้ ณ จุดบริการ
๒. ตรวจสอบข้อมูลที่ต้องการจากบัญชีรายการข้อมูล ซึ่งให้บริการที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอสำเนา
๓. สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องการ
๔. กรณีเป็นข้อมูลที่ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ดู ผู้รับต้องกรอกแบบคำขอข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวมข้อมูลให้ภายใน ๑๕ วันทำการ
๕. ข้อมูลที่เมื่อเปิดเผยแล้ว อาจมีผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องหรือประโยชน์ส่วนรวม จะมีการนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแจ้งผลให้ทราบภายใน ๑๕ วัน ทำการ 
๖. กรอกแบบสำรวจความพึงพอใจการรับบริการข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม