หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> โครงการอัพไซเคิลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Upcycle Carbon Footprint) >> จำนวนผู้เข้าชม: 874 ดาวน์โหลดเอกสาร

โครงการอัพไซเคิลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Upcycle Carbon Footprint) - ดาวน์โหลดเอกสาร
แผ่นพับ
คู่มือ
หนังสือข้อกำหนด
ข้อกำหนด Upcycle Carbon Footprint
ข้อกำหนดระบบรับรองและฉลากอัพไซเคิลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (ฉบับภาษาไทย)
ทะเบียนผลิตภัณฑ์
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2559
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองตราสัญลักษณ์ Upcycle Carbon Footprint ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1/2559
ผลิตภัณฑ์ที่ส่งรายละเอียดขอรับรอง
จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ส่งรายละเอียดขอรับรอง ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 –มิถุนายน 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 54 ผลิตภัณฑ์