หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม >> GREEN PRODUCTION >> จำนวนผู้เข้าชม: 3,122 ประโยชน์ที่ได้รับ

GREEN PRODUCTION - ประโยชน์ที่ได้รับ

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • ได้รับการรับรองสัญลักษณ์การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม G - Green Production
  • ลดต้นทุนจากการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
  • เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Productivity)
  • พัฒนาการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับสูงขึ้น นำไปสู่การยอมรับสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green  Production ในระดับนานาชาติ
  • ได้รับคำแนะนำจากผู้เชียวชาญในการปรับปรุงการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • เข้าร่วมการแสดงสินค้าในโอกาสสำคัญต่างๆ
  • ขยายกลุ่มคู่ค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Supply chain ให้กว้างขวาง
  • ขยายตลาดกลุ่มผู้บริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดเพิ่มเติม
กลุ่มส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์/โทรสาร 0 2298 5653